Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B85 — Avant, Peio ne voulait pas que vous me racontiez des mensonges.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
ESHEN:
Leeno Peiok etzuen nai gezurrak erraitia.
Oharrak.— ""zuk gezurrak erran nezazun"" ere bai (ik. B85-OHAR)
JABI:
Lehenago Peiok etzuen nahi zuri gezurrik kondatzia.
MADON:
Peiok etzuen nai gezurrik kondatzia.
LOUSEN:
Leeno Peiok etzuen nai neri gezurrak konda dezatzun.
GERBAR:
Lehen Peiok etzizün nahi gezürik eni erran zenezan.
XALEZ:
Lehenau Pellok etzuin nai gezurrak kondatzia.
ANIZ:
Lehen Peiok etzien nahi gezurrik konda zeniezan.
MAIHE:
Leen Peiok etzuen nahi gezurrak erran zitzaizkidan.
BELU:
Leheno Peiok etzuen nahi zuk eni gezurrak erratea.
REES:
Pollok etzitzün nahi nik gezürrik erran nezan zuri.
Oharrak.— Iduri luke deiktikoki interpretatu duela itzulgaia.
PIEPA:
Lehen Peiok etzin nahi khonta nezazün gezürrik, gezür khonta nezazün.
PIEGE:
Pellok ez du egundaiño nai izan zuk neri gezurrik salatzia.
JOBAN:
Leen Peiok etzuen nai gezurrak konda zitzautazun.
ADBAR:
Lehen Peiok etzian nahi gezürrik khonta dezadazün.
XLEAHA:
Leen Peiok etzuen nai gezurrik konda zidazazun.
JEDON:
Leno, Pellok etzuen nai zuk neri gezurrak kondatzia.
RAZI:
Leeno, Peiok etzuen nai zuk neri gezurrak erratea.
YOSAN:
Peiok etzizün nahi khunta zenezadan gezürrik.
PIMUS:
Lehen Peiok eztzizün nahi eni gezürrik erran nezaziela.
GRAAR:
Leheno Peiok etzuen nahi zuk eni gezurrik kondatzea.
Oharrak.— Hala ere, aitzinetik saiatu da jokatua erabiltzen:leheno Peiok ez zuen nahi gezurrik konta zizadan. Eta 'Beldur nintzen gezurrak erran zinezazkitan' bezalako erranak entzunak ditu eta ulertzen ditu.
XALAI:
Lehen Peiok etzuen nai eni gezurrik konda zinezatan.
KOBA:
Leen Peiok etzuen nai zuk gezurrik erraitea eni.
MOBA:
Leen, Peiok etzuen nai gezurrak zuk neri kondatzia.
BERLA:
Peiok etzuen nahi gezurrak kunda zinazaztan neri.
MIMU:
Lehen ez nuen nahi gezurka har zintain.
Oharrak.— Pertsona eta sail aldaketa.
KADO:
Leen Peiok ez zuen nai zuk niri kontatzia gezurrak.
EHI:
Leen Peiok ez zuen nai zuk niri gezurrik kontatzea.
MAAL:
Lehen Peiok etzizün nahi eni gezürrik kunta zenezan.
SEAI:
Leen Peiok etzuen nai zuk gezurrik niri erraitea.
XAAN:
Leen Peiok etzuen nai zuk niri gezurra erraitea.
XABAI:
Leen Peiok etzuen nai zuk neri gezurrak kondatzea.
LAUSA:
Leen, Peiok ez zuen nai zuek niri gezurrak kontatzea.
ANHAZ:
Lehen Peiok etzuen nahi gezurrak konda zinetzazkitan.
IOSEN:
Leen Peiok etzuen nai zuk neri gezurrik erratea.
BEDO:
Leen, Peiok etzuen nai neri kondatzea gezurrik.
MAIAZ:
Leen Peiok etzuen nai gezurrik eni erratea.
NAZI:
Leen Peiok etzuen nai gezurrik erratea.
AKAN:
Leen Peiok ez zuen nai zuk niri gezurrak kondatzea.
EHEN:
Leen Peiok etzuen nai zuek neri gezurrik kontatzea.
PABA:
Leen Peiok ez zuen nai zuk niri gezurrak erraitea.
JOAI:
Leeno Peiok etzien nai zuk eni gezurrik konda zinezan.
PANZI:
Leen Peiok ez zuen nai neri gezurrak kontatzea.
JOSA:
Leno Peiok etzuen nai gezurrak erratea.
LUIDO:
Leen Peiok etzuen nai zuk niri gezurrak erraiteat.
MAIE:
Leen Peiok etzuen nai zuk gezurrak erran dizkidazula.
NAMAU:
Lehen Peiok etzitzün nahi gezür khunta zeneitan.
IBA:
Leenago, Peiok etzuen nai eni gezurrik erraterat.
KABA:
Leen Peiok etzuen nai zuk neri gezurrak kondatzea.
PEOLO:
Lehen Peiok ezizün nahi zuk eni khuntatü gezür.
JOAINH:
Leen Peiok etzuen nai zuek neri gezurrak erraitea.
GORBA:
Leen Peiok etzuen nai zuk neri gezurrak kondatzea.
Oharrak.— E34 perpausako aditz forma ez du ezagutzen.
ABE:
Leeno Peiok etzien nai zuk gezurren kondatzia.
AIBA:
Leen Peiok etzuen nai gezurrak kondatzea.
XILA:
Lehen Peiok etzizün nahi zui khuntatü nezan gezür.
ALAZI:
Leno Peiok etzuen nai zuek neri gezurrik erratea.
MIMI:
Leen Peiok etzuen nai zuk neri gezurrak kondatzea.
KAU:
Leenau Peiok etziin nai gezurrak konda zinitzaizkitan.
IBAI:
Leenago Peiok etzuen nai zuk neri gezurrak esatea.
MAILA:
Lehen Peiok etzizün nahi ziek eni gezür khuntatzia.