Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B134 — Si demain vous m'invitiez à un tel restaurant, je vous parlerais autrement.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
ESHEN:
Biar gonbidatuko baninduzu ostatura, mintzatuko niteke bertze manera batian.
JABI:
Holako ostatu batetara gomitatzen baninduzu, bertze gisa atian mintza nintzaiteke.
MADON:
Biar ematen banauzu ""olako ostaturat gan bear duu"", difenki mintzatuko zintazke.
LOUSEN:
Biar gonbidatzen bazintut olako ostaturat, bertzela mintzatuko nintzen.
GERBAR:
Bihar khümitatzen banaizü holako restoran batetaa, beste gisaz mintza ninteitzü.
XALEZ:
Biar gomitatzen balin banuzu ostatu batetarat, bertze gisa mintzatuko niz.
ANIZ:
Biar gomitatzen banozu ostaturat, mintzatuko nautzu beste molde batean.
MAIHE:
Biar gomitatzen baninduzu olako ostatu batetarat, bestela mintzatuko nitzaitzuke.
BELU:
Bihar holako ostaturat gomitatzen baininduzun, beste gisalat mintzo nitazke.
REES:
Bihar khimitatzen banaizie restoranilat, beste gisa mintzatüko nitzaitzie.
PIEPA:
Beste gisa batez elhesta nintzakedeizüt, bihar ostatilat khümita banentzatzü.
PIEGE:
Biar alako ostatutat gomitatzen banintutzu, bertze gisa aterat mintza nintake.
JOBAN:
Biar komita banindezazu ostaturat, beste manera batez mintza nindaike.
ADBAR:
Bihar ostatü hortarat khümitatzen banindüzün, mintza ninteiketzü bestelaz.
XLEAHA:
Gombitatzen baninduzu biar holako ostaturat, mintza nintaizke bestela.
JEDON:
Biar gonbidatzen banauzu olako ostatu batian, bertzela mintzatuko zindutan.
RAZI:
Biar olako ostatu batera konbidatu bazenidan, beste modu batez mintzatuko nizuke.
YOSAN:
Bihar khümita banentzatzu holako ostatila, beste gisaz zui mintza nindükezü.
PIMUS:
Biar gisa hortako ostatü batetat khümitatzen banüntützü, beste gisaat mintzatüko nitzaitzün.
GRAAR:
Bihar holako ostatu batetarat gomitatzen baninduzun, beste molde batean mintza nintazke.
XALAI:
Biar olako ostaturat gomitatzen banauzu, bertze gisa bat mintzatuko nitzauzu.
KOBA:
Biar gombidatzen banauzu ostatu batera, mintzatuko zaitut beste manera batean.
Oharrak.— E14 eta E15 perpausetako aditz formak ez ditu erabiltzen.
MOBA:
Biar nai banuzu alako ostatu batian komitatu, bestela mintzatuko naiz.
BERLA:
Biar gomitatzen baldin banauzu holako ostaturat, beste gisan mintzatuko nizaizu.
MIMU:
Bihar holako ostatu batetarat gomit bainaiz, beste molde batian mintza nintzake.
KADO:
Komitatzen balin banauzu olako ostatu baterat, mintzatuko naiz beste maneraz.
EHI:
Olako jatetxera komitatzen baninduzu, beste molde batez itz eginen nizuke.
MAAL:
Bihar khumitatzen balin banaizü holako ostatü batetat, beste gisaz züi mintza nintezü.
SEAI:
Biar holako ostatura gomitatzen banizun, beste molde batean mintzo zenidake.
XAAN:
Biar olako jatetxe batetara gomitatuko baninduzun, beste molde batez mintzatuko nintzateke zuri.
XABAI:
Biar ostatu artan gomidatzen banauzu, desberdinki itz eginen dizut.
Oharrak.— E14 eta E15 perpausetako aditz formak ez ditu ezagutzen.
LAUSA:
Biar komidatzen banauzu olako jatetxe baterat, beste modu batez itz eginen dizut.
ANHAZ:
Olako ostatura biar gomitatzen banindukezu, diferenki mintzatuko nitzaizuke.
IOSEN:
Biar olako ostatu batetara gonbidatzen banauzu, beste manera batez mintzatuko nintzateke.
Oharrak.— A14 eta E15 perpausetako aditz formak ez ditu erabiltzen.
BEDO:
Biar komitatzen nuzu olako jatetxerat, mintzo nintezke bestela.
MAIAZ:
Biar olako jatetxe batera gonbidatzen bazenidan, beste manera batean itz egingo nizuke.
Oharrak.— E14 eta E15 perpausetako aditz formak ez ditu ezagutzen.
NAZI:
Biar olako jatetxe batera gonbidatuko baninduzu, beste modu batera mintzatuko nintzateke zurekin.
AKAN:
Biar olako ostatu batera gomitatzen banauzu, beste manera batez mintzatuko nitzaizuke.
EHEN:
Biar orrelako ostatu batera konbidatzen badidazu, beste manera batez mintzatuko nitzaizuke.
PABA:
Biar olako ostatu batetara gomitatzen balin banuzu, beste manera batez mintzoko zaitut.
JOAI:
Biar alako ostaturat gomitatzen baninduzu, beste gisa batez mintzatuko nintzen zuri.
PANZI:
Horako jatetexe batera kombidatzen bazenidake, beste manera batez itz egingo nizuke.
JOSA:
Biar olako jatetxe batera gomidatzen banauzu ou* bazenidan, beste manera batez mintzatuko nizuke.
LUIDO:
Biar alako ostatu batera komitatzen baninduzun, desberdinki itz egingo nizun.
MAIE:
Biar gomitatzen banauzu jantegi batera, desberdinki mintzatuko natzaizu.
Oharrak.— E14 eta E15 perpausetako aditz formak ez zaizkio ezagun.
NAMAU:
Bihar khümitatzen banaizie jatetxe hortaa, beste gisaz mintza nintzaiketzie.
IBA:
Biar ostatura gonbidatzen baninduzun, beste molde atez mintzatuko nintzen zurekin.
KABA:
Biar olako ostatu baterat gomitatzen banauzu, beste molde batez mintzatuko nintukezu.
PEOLO:
Bihar eni khumitatzen badüzü holako ostatilat, eztit zui hola itz eginen.
JOAINH:
Biar orrelako ostatu batera konbidatzen baninduzun, beste manera batez itz egingo zintuten.
GORBA:
Biar alako jatetxe batera kombidatzen baninduzun, beste manera batez mintzatuko nitzaizuke.
ABE:
Biar olako ostatu batera gomitatzen baninduzu, bestela itz egingo nizuke.
AIBA:
Biar olako ostatu batetara gomidatzen baldin banauzu, beste manera batez mintzatuko dizut.
XILA:
Bihar khümitatzen balin banaizü halako jatetxian, mintzatüko zütüt beste manea batez.
ALAZI:
Biar olako ostatu batera gomidatuko bazenidake, beste manera batez itz egingo nizuke.
MIMI:
Biar onelako jatetxe batera konbidatzen banauzu, beste manera batez itz egingo dut zurekin.
KAU:
Biar holako ostatu batetat komita banindezazu, bertze gisa baterat mintza nitzaizuke.
IBAI:
Biar alako ostatu batera gomidatzen banauzu, beste molde batez mintzatuko naiz zurekin.
MAILA:
Bihar khumidatzen banintzien holako restaurant* bateta, beste manea batez elhestatüko nündüzün.