Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
746 erantzun daude

A1 — L'homme a apporté du poisson.
IM > Kasuak > Erg > MT_SG
NAZI:
Gizonak arraña ekarri du.
A2 — Les hommes savent réparer les voitures.
IM > Kasuak > Erg > MT_PL
NAZI:
Gizonek autoak antolatzen dakite.
A3 — Cinq chats ont mangé du poisson.
NAZI:
Bost katuk arraña jan dute.
A4 — Un homme a mangé des cerises.
IM > Kasuak > Erg > MG_SG
NAZI:
Gizon batek gereziak jan ditu.
A5 — Ce jour-là, quelques enfants préféraient rester chez eux.
IM > Kasuak > Erg > MG_PL
NAZI:
Egun artan aur batzuek etxean egotea naiago zuten.
A6 — L'homme est grand.
IM > Kasuak > Abs > MT_SG
NAZI:
Gizona aundia da.
A7 — Demain les hommes iront à Bayonne à pied.
IM > Kasuak > Abs > MT_PL
NAZI:
Biar gizonak oinez joango dira Baionara.
A8 — J'ai mangé cinq pommes.
NAZI:
Bost sagar jan ditut.
A9 — Combien de livres a lu Beñat?
NAZI:
Zenbat liburu irakurri duzu?
A10 — Nous avons invité quelques amis.
IM > Kasuak > Abs > MG_PL
NAZI:
Lagun batzuk konbidatu ditugu.
A11 — Il n'y a pas de pain.
NAZI:
Eztago ogirik.
A12 — Je n'ai pas vu d'enfants.
NAZI:
Eztut aurrik ikusi.
A13 — Il n'y a pas d'enfant qui soit allé à l'école.
NAZI:
Bat ere aurrik ezta joan eskolara.
A14 — Maddi, avez-vous des enfants?
NAZI:
Maddi, aurrik baduzu?
A15 — Peio, avez-vous de l'argent?
NAZI:
Peio, dirurik baduzu?
A16 — J'ai vu de beaux enfants dans la rue.
NAZI:
Aur ederrak ikusi ditut karrikan.
A17 — S'il vous faut de l'aide, dites-le moi.
NAZI:
Laguntza bear baduzu, erraidazu.
A18 — Si vous avez des questions, dites-le moi.
NAZI:
Galderarik baldin baduzu, erraidazu.
A19 — Aucun enfant n'est venu à l'école aujourd'hui.
NAZI:
Aurrik ezta etorri gaur eskolara.
A20 — La maman a donné le livre à son enfant.
IM > Kasuak > Dat > MT_SG
NAZI:
Amak liburua eman dio bere aurrari.
A21 — La maman a donné le livre aux enfants.
IM > Kasuak > Dat > MT_PL
NAZI:
Amak liburua eman die aurrei.
A22 — La maman avait posé cette question à cinq enfants.
NAZI:
Amak galdera ori egin tzien bost aurrei.
A23 — À combien d'enfants avez vous donné du pain?
NAZI:
Zenbat aurrei eman diezu ogia?
A24 — Je me souviens de mon ami.
NAZI:
Oroitzen naiz nere lagunaz.
A25 — Je me souviens de mes amis.
NAZI:
Oroitzen naiz nere lagunez.
A26 — Je me souviens de trois endroits.
NAZI:
Iru tokiz oroitzen naiz.
A27 — Nous avions parlé de quelques amis.
NAZI:
Lagun zenbaitez mintzatu giñen.
A28 — J'ai parlé de quelqu'un.
NAZI:
Norbeitez mintzatu naiz.
A29 — J'ai apporté le livre pour l'homme.
NAZI:
Liburua ekarri dut gizonarentzat.
A30 — C'est bon pour les yeux.
NAZI:
Begiendako ona da.
A31 — Nous les avons pris pour femmes.
NAZI:
Emaztetzat artu ditugu.
A32 — Je vous ai pris pour mon mari.
NAZI:
Nere senarrarentzat artu zaitut.
A33 — Peio m'a pris pour un imbécile.
NAZI:
Peiok zozotzat artu nau.
A34 — Peio a mis la main dans l'eau froide.
NAZI:
Peiok eskua ur otzetan sartu du.
A35 — Comment vit-on dans les grandes villes?
NAZI:
Nolakoa da bizia iri aundietan?
A36 — Dans combien de villes avez-vous été?
NAZI:
Zenbat erritan egon tzira?
A37 — J'ai dormi dans un hôtel.
NAZI:
Otel batean lo egin dut.
A38 — J'ai confiance en ma mère.
IM > Kasuak > Ines > MT_SG > Biziduna
NAZI:
Nere amarekin fidatzen naiz.
A39 — Beñat commence à travailler à 1 heure.
NAZI:
Beñat oren batean asten da lanean.
A40 — Il y a trois ans, mes amis étaient déjà retournés dans leur pays.
IM > Kasuak > Adl > MT_SG
NAZI:
Duela iru urte nere lagunak jada itzuliak ziren aien errira.
A41 — J'ai envoyé les enfants aux maisons derrière l'église.
IM > Kasuak > Adl > MT_PL
NAZI:
Aurrak elizaren gibeleko etxeetara igorri ditut.
A42 — Les danseurs sont allés à quatre maisons de notre quartier.
NAZI:
Dantzariak gure auzoko lau etxetan egon dira.
A43 — À combien de maisons sommes-nous allés?
NAZI:
Zenbat etxetan egon gira?
A44 — J'ai envoyé les élèves à l'instituteur.
IM > Kasuak > Adl > MT_SG > Biziduna
NAZI:
Ikasleak erakaslearengana igorri ditut.
A45 — J'ai envoyé les élèves aux instituteurs.
IM > Kasuak > Adl > MT_PL > Biziduna
NAZI:
Ikasleak irakasleengana igorri ditut.
A46 — J'ai envoyé les élèves à deux ou trois professeurs.
IM > Kasuak > Adl > MG_PL > Zenbatz > Biziduna
NAZI:
Ikasleak bi edo iru irakaslerengana igorri ditut.
A47 — Je ne voulais pas que Maddi aille vers le village.
NAZI:
Enuen nai Maddi errirantz joan tzedin.
A48 — Je ne voulais pas que Beñat et Maddi aillent vers les montagnes.
NAZI:
Enuen nai Beñat eta Maddi mendiengana joan tzitezen.
A49 — Le chien est retourné vers l'homme.
IM > Kasuak > Hurb adl > MT_SG > Biziduna
NAZI:
Xakurra gizonarengana itzuli da.
A50 — Le chien est retourné vers les hommes.
IM > Kasuak > Hurb adl > MT_PL > Zenbatz > Biziduna
NAZI:
Xakurra gizonengana itzuli da.
A51 — Manex est allé jusqu'à la maison.
NAZI:
Manex etxeraño joan da.
A52 — Votre demande est arrivée jusqu'au Président.
IM > Kasuak > Mug adl > MT_SG > Biziduna
NAZI:
Zuen eskaera presidentearengana iritsi da.
A53 — Je viens de la maison.
NAZI:
Etxetik eldu naiz.
A54 — Je viens des maisons d'en bas.
NAZI:
Beeko etxeetatik eldu naiz.
A55 — De quelle maison vient Maddi?
NAZI:
Zein etxetik dator Maddi?
A56 — Beñat s'est séparé de sa femme.
IM > Kasuak > Ablat > MT_SG > Biziduna
NAZI:
Beñat emaztearengandik berexi da.
A57 — Marie s'est éloignée de ses copines.
IM > Kasuak > Ablat > MT_PL > Biziduna
NAZI:
Maddi lagunengandik urrundu da.
A58 — Beñat et Piarres se sont séparés de leurs femmes.
IM > Kasuak > Ablat > MT_PL > Biziduna
NAZI:
Beñat eta Piarres beren emazteengandik berexi dira.
A59 — Peio tient ça de son père.
IM > Kasuak > Ablat > MT_SG > Biziduna
NAZI:
Peiok aitarenganik du ori.
A60 — Je veux que Beñat vienne avec l'ami de Maialen.
IM > Kasuak > Soz > MT_SG
NAZI:
Nai dut Beñat Maialenen lagunarekin etor dadin.
A61 — Je voudrais que Peio vienne avec les amis.
IM > Kasuak > Soz > MT_PL
NAZI:
Nai nuke Peio lagunekin etor dadin.
A62 — Nous voulons que Beñat et Maddi viennent avec trois chevaux.
NAZI:
Beñat eta Maddi iru zaldirekin etor daitezen nai dugu.
A63 — Mes amis se sont fâchés à cause de la maison.
NAZI:
Nere lagunak asarretu dira etxearengatik.
A64 — Je suis ici à cause de mon ami.
IM > Kasuak > Motib > MT_SG > Biziduna
NAZI:
Nere lagunarengatik naiz emen.
A65 — Vous m'avez donné le livre de mon frère.
IM > Kasuak > ILag > Gen > MT_SG
NAZI:
Nere anaiaren liburua eman didazu.
A66 — Quelqu'un a volé les livres de mes camarades d'école.
IM > Kasuak > ILag > Gen > MT_PL
NAZI:
Norbeitek nere ikaskideen liburuak ebatsi ditu.
A67 — J'ai eu les conseils de trois petites filles.
NAZI:
Iru neskatxaren aolkuak ukan ditut.
A68 — L'eau de la fontaine est propre.
NAZI:
Iturriko ura garbia da.
A69 — Les rues des villes sont larges.
NAZI:
Irietako karrikak zabalak dira.
A70 — Les maires de trois villages sont venus.
NAZI:
Iru erritako alkateak etorri dira.
A71 — Rien ne vaut la lumière du soleil.
NAZI:
Eztago eguzkiaren argia bezalakorik.
A72 — C'était le patron d'une grande usine.
IM > Kasuak > ILag > ko_Ilag > MG_SG > bat
NAZI:
Lantegi aundi bateko nagusia zen.
A73 — J'ai acheté un chien de trois ans.
NAZI:
Iru urteko xakurra erosi dut.
A74 — Nous avons construit une maison à deux étages.
NAZI:
Bi estaiako etxea eraiki dugu.
A75 — Je vois bien cette femme-ci. Elle est près de moi. Mais pas cet homme là-bas. Il est trop loin.
NAZI:
Emazte au ongi ikusten dut, nigandik urbil da. Baña gizon ura ez, urrunegi baita.
A76 — Vous parlez à ces enfants-ci, mais voyez-vous là-bas ces autres petites filles?
NAZI:
Aur auekin mintzo zarete, baña ikusi al dituzue bertze neska aiek?
A77 — Ce bonbon-là est pour vous, ce biscuit-ci est pour moi.
NAZI:
Goxoki ori zuretzat da eta bixkotxa au neretzat.
A78 — Il y a un instant, d'ici, ces garçons ont jeté des pierres à ces petites filles là-bas.
NAZI:
Duela momentu bat emendik mutiko auek arriak bota dizkiete neska aiei.
A79 — Pierre et Marie se sont fâchés. Celle-ci, à la fin, a crié.
NAZI:
Pierre eta Marie aserretu dira. Azken orrek bukaeran oiu egin du.
A80 — Deux hommes marchaient dans la rue avec deux enfants. Ces deux hommes avaient une drôle d'allure.
NAZI:
Bi gizon karrikan ibiltzen tziren bi aurrekin, ta bi gizon oiek itxura bitxia zuten.
A81 — Un et un font deux. Cela, au moins, est sûr.
NAZI:
Bat gei bat bi. Ori beden seur da.
B1 — L'homme est grand.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
NAZI:
Gizona aundia da.
B2 — Demain les hommes iront à Bayonne à pied.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
NAZI:
Biar gizonak oinez joango dira Baionara.
B3 — Jean était berger pour quelques jours.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
NAZI:
Jean* artzaina zen zenbait egunetarako.
B4 — Il y a trois ans, mes amis étaient déjà retournés dans leur pays.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
NAZI:
Duela iru urte nere lagunak jada itzuliak ziren aien errira.
B5 — Beñat n'est pas là, il doit être malade.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Orain
NAZI:
Beñat ezta or, eri da doaike.
B6 — Beñat et Maddi doivent être fâchés.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Orain
NAZI:
Beñat eta Maddi asarre dira doaike.
B7 — Dimanche prochain, où sera Beñat ?
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_gero > Orain
NAZI:
Eldu den igandean nun izango da Beñat?
B8 — Quand Beñat et Maddi rentreront chez eux, ils se reposeront / prépareront le dîner.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_gero > Orain
NAZI:
Beñat eta Maddi etxera itzuliko direlarik afaria prestatuko dute.
B9 — Beñat n'est pas venu hier, il devait être malade.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Irag
NAZI:
Beñat atzo etzen etorri, eri zen doaike.
B10 — Beñat et Maddi devaient être au cinéma quand vous les aviez appelés.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Irag
NAZI:
Deitu zenutelarik, zineman ziren doaike.
B11 — Je veux que Beñat vienne avec l'ami de Maialen.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Orain
NAZI:
Nai dut Beñat Maialenen lagunarekin etor dadin.
B12 — Nous voulons que Beñat et Maddi viennent avec trois chevaux.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Orain
NAZI:
Beñat eta Maddi iru zaldirekin etor daitezen nai dugu.
B13 — Je ne voulais pas que Maddi aille vers le village.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Irag
NAZI:
Enuen nai Maddi errirantz joan tzedin.
B14 — Je ne voulais pas que Beñat et Maddi aillent vers les montagnes.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Irag
NAZI:
Enuen nai Beñat eta Maddi mendiengana joan tzitezen.
B15 — Je voudrais que Peio vienne avec les amis.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Aleg
NAZI:
Nai nuke Peio lagunekin etor dadin.
B16 — Que Peio se taise!
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Jusiboa
NAZI:
Ixil dadila Peio!
B17 — Que les enfants s'en aillent d'ici!
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Jusiboa
NAZI:
Joan daitezela emendik!
B18 — Faites attention! Un accident peut arriver!
AM > NOR > EDIN > -pA > +ke_epist > Orain
NAZI:
Kasu! Ixtripua gerta daiteke.
B19 — Ici ces choses là ne peuvent pas arriver.
AM > NOR > EDIN > -pA > +ke_epist > Orain
NAZI:
Emen olakorik ezin da gertatu.
B20 — Les fleurs lui sont tombées des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
NAZI:
Loreak eskuetatik erori zaizkio.
B21 — Les livres leur sont tombés des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
NAZI:
Liburuak eskuetatik erori zaizkie.
B22 — Les fleurs lui étaient tombées des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Irag
NAZI:
Loreak eskuetatik erori zitzaizkion.
B23 — Les livres leur étaient tombés des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Irag
NAZI:
Liburuak eskuetatik erori zitzaizkien.
B24 — A Maddi aussi, cela a dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Orain
NAZI:
Maddiri ere ori gertatu zaio doaike.
B25 — A Maddi aussi, cela avait dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Irag
NAZI:
Maddiri ere ori gertatu zitzaion doaike.
B26 — Beñat ne veut pas que la clé lui tombe des mains.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Orain
NAZI:
Beñatek eztu nai giltza eskutik erortzerik.
B27 — Beñat ne voulait pas que la clé lui tombe des mains.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Irag
NAZI:
Beñatek etzuen nai giltza eskuetatik erortzerik.
B28 — Beñat ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose à Peio.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Aleg
NAZI:
Beñatek eluke nai Peiori zerbait gertatzerik.
B29 — Que les enfants s'approchent de moi!
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_+pD > -ke > Jusiboa
NAZI:
Urbil daiteztela aurrak nigandik!
B30 — L'homme a apporté du poisson.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
NAZI:
Gizonak arraña ekarri du.
B31 — Un homme a mangé des cerises.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
NAZI:
Gizon batek gereziak jan ditu.
B32 — En ce temps là, Beñat mangeait une pomme par jour.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
NAZI:
Garai artan Beñatek egunean sagar bat jaten tzuen.
B33 — En ce temps là, Peio achetait des pommes tous les jours.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
NAZI:
Garai artan Peiok egunero erosten tzituen sagarrak.
B34 — Beñat doit avoir la clé á la maison.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Orain
NAZI:
Beñatek giltza etxean du doaike.
B35 — Beñat a dû acheter le maïs au marché.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Orain
NAZI:
Beñatek artoa merkatuan erosi du doaike.
B36 — Beñat devait avoir les clés à la maison.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Irag
NAZI:
Beñatek giltzak etxean zituen doaike.
B37 — Nous avons acheté ce livre pour que Maddi le lise.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
NAZI:
Liburu ori erosi dugu Maddik irakur dezan.
B38 — Je veux que Peio achète ces pommes.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
NAZI:
Nai dut Peiok sagar oriek eros ditzan.
B39 — Je voulais que Maialen boive le lait.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
NAZI:
Nai nuen Maialenek esnea edan zezan.
B40 — J'avais raconté une histoire pour que tous les enfants dorment bien.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
NAZI:
Ipuin bat irakurri nuen aur guziek ongi lo egin zezaten.
B41 — Peio voudrait que Maddi ramasse les papiers.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
NAZI:
Peiok nai luke Maddik paperak biltzea.
B42 — Qu'il fasse comme il veut !
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Jusiboa
NAZI:
Egin dezala nai duena!
B43 — Que la Mairie finisse ces travaux une bonne fois pour toutes !
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Jusiboa
NAZI:
Buka ditzala lanak erriko etxeak bein betiko.
B44 — La maman a donné le livre à son enfant.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
NAZI:
Amak liburua eman dio bere aurrari.
B45 — Peio le lui dira.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
NAZI:
Peiok errango dio.
B46 — La maman a donné le livre aux enfants.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
NAZI:
Amak liburua eman die aurrei.
B47 — Beñat lui avait apporté un livre.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Irag
NAZI:
Beñatek liburu bat ekarri zion.
B48 — La maman avait posé cette question à cinq enfants.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Irag
NAZI:
Amak galdera ori egin tzien bost aurrei.
B49 — À mon fils, ma femme lui ferait manger n'importe quoi (en lui disant qu'il va grandir).
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke > Aleg
NAZI:
Nere semeari nere emazteak edozer janarazten al dio.
B50 — Beñat a dû donner ses livres à Maddi.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke_epist > Orain
NAZI:
Beñatek Maddiri eman dio liburu ori doaike.
B51 — Beñat avait dû déjà donner son livre à Maddi.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke_epist > Irag
NAZI:
Beñatek Maddiri liburua emana zion doaike.
B52 — Beñat a apporté la bicyclette pour que Maddi la lui répare.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
NAZI:
Beñatek bizikleta ekarri du Maddik konpon dezan.
B53 — Beñat avait apporté la bicyclette pour que Maddi la lui répare.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
NAZI:
Beñatek bizikleta ekarri zuen Maddik konpon ziezaion edo konpon zezan.
B54 — Peio voudrait que Maddi lui donne des fleurs.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
NAZI:
Peiok nai luke Maddik loreak ematea.
B55 — Que Maddi ne lui prête pas la bicyclette !
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Jusiboa
NAZI:
Ez diezaiola presta bizikleta Maddik.
B56 — Que les élèves donnent leur(s) livre(s) à Maddi !
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Jusiboa
NAZI:
Ikasleek liburuak eman diezazkotela Maddiri.
B57 — Je vous parle à vous.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Orain
NAZI:
Zuri mintzo natzaizu.
B58 — Vous vous êtes approché de moi.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Orain
NAZI:
Nigandik urbildu zira.
B59 — Avant, je vous parlais tous les jours.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Irag
NAZI:
Leen egunero mintzo nintzen zurekin.
B60 — En ce temps là, vous me parliez souvent de ces sujets.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Irag
NAZI:
Garai artan gai oiek ainitz aipatzen tzenizkidan.
B61 — J'ai dû vous parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Orain
NAZI:
Fiteegi mintzatu naiz doaike.
B62 — Vous aviez dû me parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Irag
NAZI:
Fiteegi erran didazu doaike.
B63 — Beñat veut que je vous parle à vous.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Orain
NAZI:
Beñatek nai du zurekin mintza nadin.
B64 — Je voulais que vous me parliez à moi.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Irag
NAZI:
Nai nuen nerekin mintza zintezen.
B65 — Maddi souhaiterait que vous vous approchiez de moi.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Aleg
NAZI:
Maddik nai luke zu nigandik urbil zaitezen.
B66 — Parlez-moi plus gentiment!
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Agin
NAZI:
Xintxoago mintza nerekin!
B67 — Approchez-vous de moi!
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Agin
NAZI:
Urbil nigandik!
B68 — Je vous vois.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Orain
NAZI:
Ikusten tzaitut.
B69 — Vous me connaissez.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Orain
NAZI:
Ezagutzen nauzu.
B70 — Avant, je vous voyais tous les jours.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Irag
NAZI:
Leen egunero ikusten tzintudan.
B71 — En ce temps là, vous me connaissiez bien.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Irag
NAZI:
Garai artan ongi ezautzen ninduzun.
B72 — Beñat veut que je vous voie.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
NAZI:
Beñatek nai du ikus zaitzadan.
B73 — Mes amis veulent que vous me connaissiez.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
NAZI:
Nere lagunek nai dute ezagut nazazun.
B74 — Avant, vous préfériez que je vous voie tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
NAZI:
Leen naiago zinuen egunero elkar ikus genezan.
B75 — En ce temps là, je voulais que vous me voyiez tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
NAZI:
Garai artan nai nuen zuk ni egunero ikustea.
B76 — Je voudrais que vous m'invitiez au restaurant.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
NAZI:
Nai nuke jatetxera gonbidatzea.
B77 — Emmenez-moi au restaurant!
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Agin
NAZI:
Gonbida nazazu jatetxera!
B78 — Je vous ai apporté les papiers de la voiture ce matin.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Orain
NAZI:
Autoko paperak ekarri dizkizut goiz untan.
B79 — Vous m'avez donné le livre de mon frère.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Orain
NAZI:
Nere anaiaren liburua eman didazu.
B80 — En ce temps là, je vous donnais un baiser tous les jours.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Irag
NAZI:
Garai artan musu bat ematen nizun egunero.
B81 — Il y a bien longtemps, vous me racontiez des histoires tous les soirs.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Irag
NAZI:
Aspaldi ipuñak kontatzen zenizkidan gauero.
B82 — Maialen veut que je vous porte le livre à la maison.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
NAZI:
Maialenek nai du liburua etxera ekar diezazudan.
B83 — Peio souhaite que vous me donniez l'argent ce matin.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
NAZI:
Peiok nai du dirua neri ematea goiz untan.
B84 — L'an dernier, vous vouliez que je vous vende ma voiture.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
NAZI:
Iaz nai zenuen nere autoa zuri saltzea.
B85 — Avant, Peio ne voulait pas que vous me racontiez des mensonges.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
NAZI:
Leen Peiok etzuen nai gezurrik erratea.
B86 — Maialen préférerait que vous me portiez des biscuits de la maison.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
NAZI:
Maialenek naiago luke etxeko bixkotxak ekartzea zuk neri.
B87 — Donnez-moi ce livre!
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Agin
NAZI:
Emaidazu liburu ori.
B88 — Racontez-moi des histoires!
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Agin
NAZI:
Ipuiñak konta iezazkidazu!
B89 — (Peio a repris des forces). Avec un peu d'aide, il peut se lever du lit.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
NAZI:
Peio indarberritu da. Laguntza pixkatekin oetik altxatzen al da.
B90 — (La porte est fermée à clé.) Peio ne peut pas sortir.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
NAZI:
Atea gakoz etsia da. Peiok ezin du atera.
B91 — (Peio a fini ses devoirs). Il peut quitter l'école.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
NAZI:
Peiok lanak bukatu ditu. Eskolatik ateratzen aal da.
B92 — (Il fait nuit.) Nul ne peut sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
NAZI:
Gaua da. Neok ezin du baimenik gabe atera.
B93 — Attention: ce verre peut tomber.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
NAZI:
Kasu! Baso ori eror daiteke.
B94 — Maintenant une telle chose ne peut plus arriver.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
NAZI:
Oaiñ olakorik ezin da geio gertatu.
B95 — (Peio avait repris des forces). Avec un peu d'aide, il pouvait se lever.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
NAZI:
Peio indarberritu zen. Laguntza pixkatekin altxatzen al tzen.
B96 — (La porte était fermée à clé.) Peio ne pouvait pas sortir.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
NAZI:
Atea gakoz etsia zen. Peiok ezin tzuen atera.
B97 — (Peio avait ma permission). Il pouvait s'en aller à Paris.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
NAZI:
Peiori baimena eman nion. Parisera joaten al tzen.
B98 — (Il y avait une interdiction.) Nul ne pouvait sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
NAZI:
Debekatua zen. Neok ezin tzuen kanpora atera baimenik gabe.
B99 — Dans le temps aussi, de telles choses pouvaient se produire!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
NAZI:
Garai artan ere olakoak gertatzen al tziren.
B100 — A cette époque, rien de tel ne pouvait arriver.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
NAZI:
Garai artan olakorik ezin tzen gertatu.
B101 — Attention! Un accident pourrait se produire.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Aleg > NOR > -pA
NAZI:
Kasu! Ixtripua gerta daiteke.
B102 — Attention! Les livres pourraient tomber!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Aleg > NOR > -pA
NAZI:
Liburuak eror daitezke.
B103 — (Le téléphone est réparé.) Peio peut me parler tous les jours.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_+pD
NAZI:
Peio egunero mintzatzen al da nerekin.
Audio oharrak.— Peiok egunero itz egiten aal dit.
B104 — (Que Peio fasse attention.) Une telle chose peut lui arriver à lui aussi!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_-pD >
NAZI:
Olakorik gertatzen al zaio ari ere.
B105 — (Il a l'autorisation.) Beñat peut voir les malades.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_-pE
NAZI:
Beñatek eriak ikusten al ditu.
B106 — (Ne bougez plus.) Maintenant je peux vous voir.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > +pA_+pE
NAZI:
Ikusten aal zaitut.
B107 — Attention! Les enfants peuvent casser une vitre!
AM > AHALEZKOA > Epist > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_-pE
NAZI:
Kasu! Aurrek beriñ bat auts dezakete edo austen al dute.
B108 — (Je suis fort:) Je peux porter ce paquet sur mon dos.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_+pE
NAZI:
Pakete ori bizkar gañean eraman dezaket.
B109 — (Vous êtes trop faible:) Vous ne pouvez pas lever cette pierre.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_+pE
NAZI:
Ezin duzu arri ori altxatu.
B110 — De là où j'étais, je pouvais vous voir, mais pas facilement.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > +pA_+pE
NAZI:
Nintzen tokitik ikusten aal tzintudan baña ez errexki.
B111 — De là où vous étiez, vous pouviez nous voir tous.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > +pA_+pE
NAZI:
Ziñen tokitik denak ikusten aal gintuzun.
B112 — Avant les paysans ne pouvaient pas travailler le dimanche.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > -pA_-pE
NAZI:
Leen baserritarrek ezin zuten igandetan lan egin.
B113 — (La loi avait changé). Beñat pouvait fumer au travail.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > -pA_-pE
NAZI:
Beñatek lanean erretzen al zuen.
B114 — Moi également, je peux vous donner un peu d'argent.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
NAZI:
Nik ere diru pixka bat ematen al dizut.
B115 — Vous avez ma permission. Vous pouvez me dire la vérité sans crainte.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
NAZI:
Nere baimena baduzu. Egia erraten al didazu bildurrik gabe.
B116 — J'avais assez d'argent. Je pouvais vous en donner un peu.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Aleg > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
NAZI:
Banuen diru aski. Pixka bat ematen al nizun.
B117 — Ne mangez pas trop. Cela pourrait vous faire du mal.
AM > AHALEZKOA > Epist > EDUN/EZAN > Aleg > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_-pE
NAZI:
Ez jan sobera. Kalte egiten al dizu.
B118 — Si ce matin Beñat était venu à pied, il aurait vu Maddi dans la rue.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR > -pA
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
NAZI:
Goiz untan Beñat oñez etorri balitz Maddi ikusiko zukeen karrikan.
B119 — Si un tel accident était arrivé à Peio hier, son père aurait dit quelque chose à Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
NAZI:
Atzo Beñatek olako ixtripua izan balu, bere aitak zerbeit errango ziokeen Maddiri.
B120 — Si hier Beñat avait mangé toutes les pommes, il aurait été malade.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > -pA
NAZI:
Atzo Beñatek sagar guziak jan balitu, eri egongo litzateke.
B121 — Si à ce moment là Peio lui avait dit la vérité, cela aurait paru bizarre à Beñat.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
NAZI:
Momentu ortan Peiok egia erran bazion Beñati, bitxia irudituko zitzaion.
B122 — Si demain Beñat partait à Paris à pied, il achèterait de nouvelles chaussures.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR > -pA
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > -pA_-pE
NAZI:
Biar Beñatek Parisera joan bear balu oñez, zapatak erosiko lituzke.
B123 — Si un jour un tel malheur lui arrivait, Peio demanderait de l'aide à Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
NAZI:
Egun batez olako zorigaitza gertatuko balitzaio, Peiok Maddiri laguntza eskatuko lioke.
B124 — Si Beñat voyait ses enfants dans un tel état, il s'étonnerait beaucoup.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > -pA
NAZI:
Beñatek bere aurrak ola ikusiko balitu, anitz arrituko litzateke.
B125 — Si Peio racontait une telle histoire à Beñat, le livre lui tomberait des mains.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
NAZI:
Peiok Beñati olako ipuña kontatuko balio, liburua eskuetatik eroriko litzaioke.
B126 — Si Peio avait plus d'argent, il serait plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > -pA
NAZI:
Peiok diru geio balu, zoriontsuago egongo litzateke.
B127 — Si hier j'étais resté dans la forêt, vous vous seriez inquiété.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR > +pA
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > +pA
NAZI:
Atzo oianean gelditu banintz, kezkatuko ziñatekeen.
B128 — Si à ce moment-là vous m'aviez parlé à moi, je vous aurais donné un peu d'argent.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
NAZI:
Momentu ortan neregana etorri baziña, diru pixka bat emango nizukeen.
B129 — Si hier j'avais apporté les livres, vous m'auriez invité au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
NAZI:
Atzo liburuak ekarri banitu jatetxerat gonbidatuko nindukezun.
B130 — Si ce jour là je vous avais offert de l'or, à moi aussi vous m'auriez parlé d'une autre manière.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
NAZI:
Egun artan urrea eskaini banizu, neri ere bertze modu batera itz egingo zenidakeen.
B131 — Si demain vous veniez jusqu'à Cambo à pied, après je vous inviterais au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR > +pA
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
NAZI:
Biar oñez etorriko baziña Kanboraño, gero jatetxera gonbidatuko zintuzket.
B132 — Si à vous aussi je vous parlais tous les jours, vous me diriez la vérité.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
NAZI:
Zurekin ere egunero mintzatuko banintz, egia errango zenidake.
B133 — Si je vous payais le voyage, vous iriez en Amérique.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
NAZI:
Bidaia ordainduko banizu, Amerikara joango ziñateke.
B134 — Si demain vous m'invitiez à un tel restaurant, je vous parlerais autrement.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
NAZI:
Biar olako jatetxe batera gonbidatuko baninduzu, beste modu batera mintzatuko nintzateke zurekin.
B135 — Si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
NAZI:
Diru geio banu, zoriontsuago izango nintzateke.
B136 — Je sais les deux langues d'ici.
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_+pE > -ke > Orain
NAZI:
Emengo bi izkuntzak badakizkit.
B137 — En ce temps là, saviez-vous parler l'anglais?
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_+pE > -ke > Irag
NAZI:
Garai artan ba al tzenakien inglesez?
B138 — Peio saurait vous le dire.
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_-pE > +ke > Aleg
NAZI:
Peiok jakingo luke erraten.
B139 — Je m'en vais d'ici.
AM > Trinko > NOR > JOAN > +pA > -ke > Orain
NAZI:
Banoa emendik.
B140 — Hier à cette heure-ci, j'attendais Peio.
AM > Trinko > NOR > EGON > +pA > -ke > Irag
NAZI:
Atzo ordu ontan Peioren zain nintzen.
B141 — Vous êtes venu jusqu'à quand?
AM > Aspektu_ondorio egoera
NAZI:
Noiz arte etorri zara?
B142 — Vous avez déjà lu ce livre?
AM > Aspektu_ondorio egoera
NAZI:
Liburu ori irakurria duzu janeko?
B143 — Mon père avait fait la guerre de 14.
AM > Aspektu_ondorio egoera
NAZI:
Nere aitak amalauko gerla egin zuen.
B144 — Peio avait tué son chien.
AM > Aspektu_ondorio egoera
NAZI:
Peiok bere xakurra il zuen.
B145 — Je vous frapperai.
AM > Aspektu_geroaldia
NAZI:
Joko zaitut.
B146 — Je vous tuerai.
AM > Aspektu_geroaldia
NAZI:
Ilko zaitut.
B147 — Je ne vous mentirai pas.
AM > Aspektu_geroaldia
NAZI:
Eztizut gezurrik erranen.
B148 — Je vous verrai demain.
AM > Aspektu_geroaldia
NAZI:
Biar ikusiko zaitut.
B149 — Si je le lui demande, Beñat partira à Paris demain matin.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
NAZI:
Galdegiten badiot, Beñat biar goizean joanen da Parisera.
B150 — Quand j'aurai le temps, je viendrai chez toi.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > +pA > -ke > Orain
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
NAZI:
Denbora ukanen dudalarik zure etxera joango naiz.
B151 — L'an dernier Beñat allait au travail à pied, car il n'avait pas de voiture.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
NAZI:
Jaz Beñat lanera oñez joaten tzen, autorik ez baitzuen.
B152 — L'an dernier nous allions au travail à pied.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > +pA > -ke > Irag
NAZI:
Jaz lanera oñez joaten giñen.
B153 — Les papiers lui sont tombés des mains.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
NAZI:
Paperak eskuetatik erori zaizkio.
B154 — Les papiers leurs sont tombés des mains.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
NAZI:
Paperak eskuetatik erori zaizkie.
B155 — Beñat a apporté le goûter.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
NAZI:
Beñatek krakada ekarri du.
B156 — Beñat avait apporté les oeufs.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
NAZI:
Beñatek arroltzeak ekarri zituen.
B157 — Beñat m'a vu.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > +pA_-pE > -ke > Orain
NAZI:
Beñatek ikusi nau.
B158 — Beñat lui a enlevé les chaussures.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
NAZI:
Beñatek zapatak kendu dizkio.
B159 — Beñat m'avait menti.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_-pE > -ke > Irag
NAZI:
Beñatek gezurra erran zidan.
C1 — Je suis venu ce matin.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Abs_Subj
NAZI:
Goiz untan etorri naiz.
C2 — J'ai mangé cinq pommes.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Erg
NAZI:
Bost sagar jan ditut.
C3 — Peio nous a vus.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Abs_Obj
NAZI:
Peiok ikusi gaitu.
C4 — Maddi m'a dit la vérité.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Dat
NAZI:
Maddik egia erran dit.
C5 — Peio croit qu'il a glissé (il=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Abs_Subj
NAZI:
Peiok uste du lerratu dela.
C6 — Peio et Xabi croient que Maddi les a frappés (les=Peio et Xabi).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Abs_Obj
NAZI:
Peio eta Xabik uste dute Maddik jo dituztela.
C7 — Peio croit que Maddi lui a donné le livre (lui=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Dat
NAZI:
Peiok uste du Maddik liburua eman diola.
C8 — Peio croit que Maddi a parlé de lui (lui=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > AOnd
NAZI:
Peiok uste du Maddi artaz mintzatu dela.
C9 — Peio croit que c'est moi qui vous ai frappé.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Erg
NAZI:
Peiok uste du nik zaitudala jo.
C10 — Je crois que c'est nous que Peio a vu.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Abs_Obj
NAZI:
Uste dut gu gaituela ikusi Peiok.
C11 — C'est à vous que j'ai donné le livre.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Dat
NAZI:
Zuri eman dizut liburua.
C12 — Peio croit que c'est lui le meilleur (lui=Peio).
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Abs_Subj
NAZI:
Peiok uste du bera dela onena.
C13 — Je suis fier de ma fille. Je crois que c'est elle que j'ai vue.
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Abs_Obj
NAZI:
Arro naiz nere alabaz. Uste dut ura dela ikusi dudana.
C14 — J'ai dit à Maddi que c'est à elle que je donnerai le livre (elle=Maddi).
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Dat
NAZI:
Maddiri erran diot ari emango niola liburua.
C15 — Peio a dit à Maddi que c'est avec elle qu'il veut se marier.
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > AOnd
NAZI:
Peiok Maddiri erran dio arekin ezkondu nai duela.
C16 — Moi aussi j'ai vu Peio ce matin.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Erg
NAZI:
Nik ere Peio ikusi dut goiz untan.
C17 — Vous aussi, ce matin, je vous ai vu dans la rue.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Abs_Obj
NAZI:
Zu ere ikusi zaitut goiz untan karrikan.
C18 — A nous, personne ne nous dit rien.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Dat
NAZI:
Guri neok eztigu fitsik erraten.
C19 — Peio croit que lui non plus ne dirait jamais une telle chose.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Erg
NAZI:
Peiok uste du berak ere elukeela olakorik errango.
C20 — Je suis fier de mon fils. Lui aussi, mes amis l'aiment beaucoup.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Abs_Obj
NAZI:
Nere semeaz arro naiz. Bera ere nere lagunek asko maite dute.
C21 — Maddi n'est pas contente. À elle, personne ne lui a rien dit.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Dat
NAZI:
Maddi ezta konten. Ari neok eztio fitsik erran.
C22 — Vous avez fait ce travail vous-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 1/2p > Erg
NAZI:
Zuaurek egin duzu lan ori.
C23 — Vous me l'avez dit à moi-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 1/2p > Dat
NAZI:
Niauri erran didazu.
C24 — Peio aussi fait ses commissions lui-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 3p > Erg
NAZI:
Peiok ere berak egiten ditu erosketak.
C25 — J'ai fait ce travail tout seul. (sans l'aide de personne).
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Erg
NAZI:
Lan ori bakarrik egin dut.
C26 — Peio aussi est seul dans son bureau.
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Abs_Subj
NAZI:
Peio ere bakarrik da bulegoan.
C27 — Peio l'a fait tout seul, personne ne l'a aidé.
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Erg
NAZI:
Peiok bakarrik egin du. Neok eztu lagundu.
C28 — Peio et Maddi sont tombés tout seuls (personne ne les a poussés).
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Abs_Subj
NAZI:
Peio eta Maddi berez erori dira.
C29 — Peio s'est menti à lui-même.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Dat
NAZI:
Peiok gezurra erran dio bere buruari.
C30 — Nous nous faisons du mal á nous-même.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Dat
NAZI:
Elkarri miñ egiten diogu.
C31 — Peio s'est reconnu sur la photo.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
NAZI:
Peiok bere burua ezautu du argazkian.
C32 — Je ne m'aime pas beaucoup.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
NAZI:
Nere burua eztut asko maite.
C33 — Vous vous êtes vu dans ce film?
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
NAZI:
Zure burua ikusi duzu film ortan?
C34 — Maialen est fière d'elle (elle= Maialen).
Joskera > Izord > Bihurkaria > AOnd
NAZI:
Maialen arro da bere buruaz.
C35 — Peio n'a pas confiance en lui (lui=Peio).
Joskera > Izord > Bihurkaria > AOnd
NAZI:
Peio ezta bere buruarekin fidatzen.
C36 — Nous avons mangé ensemble.
Joskera > Izord > Elkarkaria > AOnd
NAZI:
Elkarrekin jan dugu.
C37 — Ces gens vivent les uns à côté des autres.
Joskera > Izord > Elkarkaria > ILag
NAZI:
Jende oiek elkarren ondoan bizi dira.
C38 — Pierre et Mayi sont ennemis l'un de l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > ILag
NAZI:
Pierre eta Maddi elkarren etsai dira.
C39 — Ces deux enfants se sont frappés l'un l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
NAZI:
Bi aur oiek elkar jo dute.
C40 — Peio a dit à Maddi qu'ils se verront demain. (ils = Peio et Maddi)
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
NAZI:
Peiok Maddiri erran dio biar elkar ikusiko dutela.
C41 — Pierre et Mayi croient qu'ils s'aiment.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
NAZI:
Pierre eta Maddik uste dute elkar maite dutela.
C42 — Maialen et Mayi se sont dit des mensonges l'une à l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Dat
NAZI:
Maialen eta Maddik elkarri gezurra erran diote.
C43 — Mayi et Peio se plaisent l'un l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Dat
NAZI:
Maddi eta Peiok elkar maite dute baña ezta xuxen ori... Elkarren gustukoak dira.
C44 — Pierre est en colère. J'ai tué son chien. (le chien de Pierre).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
NAZI:
Pierre asarre da bere xakurra il baitut.
C45 — Xabi et Beñat ont dit à Peio qu'ils ont vu sa sœur. (la sœur de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
NAZI:
Xabi eta Beñatek Peiori erran diote bere arreba ikusi dutela.
C46 — Beñat croit que son chien m'a mordu. (le chien de Beñat).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
NAZI:
Beñatek uste du bere xakurrak koska egin didala.
C47 — Maddi et Peio croient que leur copain est malade. (le copain de Maddi et Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
NAZI:
Maddi eta Peiok uste dute beren laguna eri dela.
C48 — J'habite chez Pierre avec son frère (le frère de Pierre)
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
NAZI:
Pierrekin bizi naiz bere anaiarekin.
C49 — J'ai parlé de son chien avec Peio (le chien de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
NAZI:
Peiorekin bere xakurraz mintzatu naiz.
C50 — J'ai parlé de Peio et Maddi avec leurs amis (les amis de Peio et Maddi)
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
NAZI:
Peio eta Maddiz mintzatu naiz beren lagunekin.
C51 — Peio a tué son chien pas le mien. (le chien de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
NAZI:
Peiok bere xakurra du il, ez nerea.
C52 — Peio et Maddi ont amené leurs amis au cinéma et pas les miens. (les amis de Peio et Maddi).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
NAZI:
Peio eta Maddik beren lagunak eraman dituzte zinemara eta nereak ez.
C53 — C'est sont leurs parents, et pas les miens qui ont amené Peio et Maddi au cinéma. (les parents de Peio et Maddi).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
NAZI:
Beren gurasoek eraman dituzte Peio eta Maddi zinemara, ez nereek.
C54 — Pierre est en colère. Son chien l'a mordu. (le chien de Pierre a mordu Pierre).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
NAZI:
Pierre asarre da. Bere xakurrak koska egin dio.
C55 — Jean est étudiant.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izena
NAZI:
Jean* ikaslea da.
C56 — Jean était berger pour quelques jours.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izena
NAZI:
Jean* artzaina zen zenbait egunetarako.
C57 — Peio est un menteur.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
NAZI:
Peio gezurtia da.
C58 — Peio est un gros menteur.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
NAZI:
Peio gezurti aundia da.
C59 — Beñat n'est pas un bon bertsulari, mais c'est un bon pilotari.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
NAZI:
Beñat ezta bertsolari ona baña pilotari ona da.
C60 — L'homme est grand.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izond
NAZI:
Gizona aundia da.
C61 — Jean est malade.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izond
NAZI:
Jean* eri da.
C62 — Des enfants sont tombés par terre.
NAZI:
Bi aur lurrera erori dira.
C63 — Des enfants ont joué dans la rue.
NAZI:
Bi aur karrikan jostatu dira.
C64 — Des étoiles brillent dans le ciel.
NAZI:
Izarrek dirdir egiten dute zeruan.
C65 — J'ai mangé des pommes.
Joskera > Det_mugab & Obj
NAZI:
Sagarrak jan ditut.
C66 — Manex a bu de l'eau. Peio a mangé le pain.
Joskera > Det_mugab & Obj > MG_SG
NAZI:
Manexek ura edan du eta Peiok ogia jan du.
C67 — Il y a des étudiants dans la rue.
Joskera > Det_mugab > Exist
NAZI:
Karrikan ikasleak daude.
C68 — Il y a de l'eau dans le verre.
Joskera > Det_mugab > Exist
NAZI:
Ura bada basoan.
C69 — Je n'ai pas de chien mais j'ai un chat.
Joskera > Det_mugab & Obj
NAZI:
Xakurrik eztut baña katu bat badut.
C70 — Je n'ai pas d'argent, mais j'ai du pain.
Joskera > Det_mugab & Obj
NAZI:
Dirurik eztut baña ogia badut.
C71 — Peio a deux frères.
Joskera > Det_mugab & Obj
NAZI:
Peiok bi anaia ditu.
C72 — Maddi est très jolie.
Joskera > Mailak > Izond
NAZI:
Maddi biziki polita da.
C73 — J'habite une très vieille maison.
Joskera > Mailak > AOnd
NAZI:
Biziki etxe zaar batean bizi naiz.
C74 — J'ai un très gros chien.
Joskera > Mailak > IS
NAZI:
Biziki xakur aundia dut.
C75 — Maddi est une très jolie fille.
Joskera > Mailak > IS
NAZI:
Maddi biziki neska polita da.
C76 — Un chanteur très célèbre est venu à Bayonne.
Joskera > Mailak > IS
NAZI:
Kantari biziki ezagun bat Baionara etorri da.
C77 — Beñat a deux très gros chiens.
Joskera > Mailak > IS
NAZI:
Beñatek bi xakur biziki aundi ditu.
C78 — Beñat est un assez bon pilotari.
Joskera > Mailak > IS
NAZI:
Beñat aski pilotari ona da.
C79 — Beaucoup d'enfants sont tombés dans ces escaliers.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Subj > NKmz
NAZI:
Aur añitz erori dira eskailera oietan.
C80 — Peu d'enfants sont morts de cette manière.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Subj > NKmz
NAZI:
Aur gutti il da modu ortara.
C81 — Trop d'enfants ont glissé dans ces escaliers.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Subj > NKmz
NAZI:
Aur sobera lerratu dira eskaillera oietan.
C82 — Tous les enfants sont tombés par terre.
Joskera > Zenbatz > Orokor > Abs_Subj > NKmz
NAZI:
Aur guziak lurrera erori dira.
C83 — Quelques enfants sont allés à l'église.
Joskera > Zenbatz > batzuk > Abs_Subj > NKmz
NAZI:
Aur batzuk elizara joan dira.
C84 — Suffisamment d'enfants sont déjà tombés ici.
Joskera > Zenbatz > aski > Abs_Subj > NKmz
NAZI:
Aski aur erori da jadanik emen.
C85 — Il y a peu d'étudiants dans la rue.
Joskera > Zenbatz > guti > Exist > NKmz
NAZI:
Ikasle gutti da karrikan.
C86 — Il y a beaucoup de places vides dans ce train.
Joskera > Zenbatz > anitz > Exist > NKmz
NAZI:
Toki uts añitz bada treiñ ontan.
C87 — J'ai vu beaucoup d'enfants tomber par terre.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Obj > NKmz
NAZI:
Aur añitz ikusi ditut lurrera erortzen.
C88 — J'ai acheté peu de livres.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Obj > NKmz
NAZI:
Liburu gutti erosi dut.
C89 — J'ai mangé trop de pommes.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Obj > NKmz
NAZI:
Sagar sobera jan dut.
C90 — J'ai beaucoup de livres.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Obj > NKmz
NAZI:
Liburu añitz ditut.
C91 — J'ai peu de livres, mais beaucoup d'idées.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Obj > NKmz
NAZI:
Liburu gutti dut baiña ideia añitz.
C92 — Beñat a trop de livres, mais pas assez d'amis.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Obj > NKmz
NAZI:
Beñatek liburu sobera ditu baña lagun guttiegi.
C93 — Beaucoup d'enfants ont déjà dormi ici.
Joskera > Zenbatz > anitz > Erg > NKmz
NAZI:
Aur añitzek lo egin dute emen jadanik.
C94 — Peu d'enfants ont apporté leur(s) livre(s).
Joskera > Zenbatz > guti > Erg > NKmz
NAZI:
Aur guttik ekarri dituzte beren liburuak ona.
C95 — Trop d'enfants mangent des bonbons.
Joskera > Zenbatz > sobera > Erg > NKmz
NAZI:
Aur soberak jaten dituzte goxokiak
C96 — Tous les enfants ont mangé du pain.
Joskera > Zenbatz > Orokor > Erg > NKmz
NAZI:
Aur guziek ogia jan dute.
C97 — Quelques enfants ont acheté du papier.
Joskera > Zenbatz > batzuk > Erg > NKmz
NAZI:
Aur batzuek papera erosi dute.
C98 — Suffisamment d'enfants ont dit des bêtises.
Joskera > Zenbatz > aski > Erg > NKmz
NAZI:
Aur askik erran dituzte zozokeriak.
C99 — (Peio et Maddi sont content.) Je leur ai donné chacun un livre.
Joskera > Banaketariak
NAZI:
Bakotxari liburu bat eman diet edo liburu bana eman diet.
C100 — (Peio et Maddi sont content.) Ils ont mangé chacun deux pommes.
Joskera > Banaketariak
NAZI:
Bakotxak bi sagar jan ditu.
C101 — (Peio et Maddi sont content.). Chacun des deux a vu trois films.
Joskera > Banaketariak
NAZI:
Bakotxak iru film ikusi ditu.
C102 — (Peio et Maddi sont content.) Ils sont partis chacun dans une voiture.
Joskera > Banaketariak
NAZI:
Bakotxa auto batean joan da. Auto banatan joan dira.
C103 — C'est Beñat qui a cassé le verre.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Erg
NAZI:
Beñatek du basoa autsi.
C104 — C'est de ma faute si nous n'avons pas l'argent. C'est moi qui ne l'ai pas apporté.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Erg
NAZI:
Neregatik da dirurik ezpadugu. Nik dut aantzi edo nik dut ez ekarri.
C105 — Je suis venu à pied, pas en voiture.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > AOnd
NAZI:
Oñez etorri naiz, ez autoz.
C106 — C'est ici que je travaille.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > AOnd
NAZI:
Emen dut lan egiten.
C107 — J'ai ri, pas pleuré.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Aditz foku
NAZI:
Irri egin dut, ez nigar.
C108 — Nous n'avons pas bu le vin, nous l'avons jeté.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Aditz foku
NAZI:
Arnoa eztugu edan, bota dugu.
C109 — Est-ce Pierre qui est venu ce matin?
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Abs_Subj
NAZI:
Pierre al da goiz untan etorri dena?
C110 — Je sais l'anglais, pas l'allemand.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Abs_Obj
NAZI:
Inglesa badakit, alemana ez.
C111 — Non, mon chien n'est pas méchant.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Pred & Izond
NAZI:
Ez, ez, nere xakurra ezta gaixtoa.
C112 — Non, Maialen n'habite pas ici.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
NAZI:
Ez, ez, Maialen ezta emen bizi.
C113 — Ce n'est pas ce matin que vous me l'avez dit.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
NAZI:
Eztidazu goiz untan erran ori.
C114 — Je ne parle pas de ça.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
NAZI:
Ez naiz ortaz ari.
C115 — Ce n'est pas à moi que vous l'avez dit.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Dat
NAZI:
Eztidazu neri erran.
C116 — Ce n'est pas Beñat qui a ri.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Erg
NAZI:
Eztu Beñatek egin irri.
C117 — Ce n'est pas Pierre qui est tombé par terre.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Abs_Subj
NAZI:
Ezta Pierre lurrera erori dena.
C118 — Nous n'avons pas bu l'eau, nous l'avons jetée.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Aditz foku
NAZI:
Arnoa eztugu edan, bota dugu.
C119 — A qui avez-vous donné les livres ce matin?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
NAZI:
Nori eman dizkiozu liburuak goiz untan?
C120 — Ce sont les enfants de qui qui vous ont jeté des cailloux?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
NAZI:
Noren aurrek bota dizkizuete arriak?
C121 — Ce sont les enfants de quel village qui ont cassé ce mur à coups de pied?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
NAZI:
Zoin erriko aurrek autsi dute pareta ori ostikoka?
C122 — Qui a fait quoi?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > 2GaldIzord
NAZI:
Nok zer egin du?
C123 — Peio a dit quoi à qui?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > 2GaldIzord
NAZI:
Peiok zer erran dio eta nori?
C124 — Que voulez vous, du cidre ou de la bière?
Joskera > Galdera perpausak > Aukera galderak
NAZI:
Zer nai duzu sagarnoa ala garagarnoa?
C125 — De quoi parlez-vous le plus, du travail ou des vacances?
Joskera > Galdera perpausak > Aukera galderak
NAZI:
Zertaz mintzo zare geien, lanaz edo oporrez?
C126 — C'est incroyable! Est-ce donc Peio qui a apporté ce livre?
Joskera > Galdera perpausak > Bai-ala-ezkako galderak
NAZI:
Ezin sinetsia da! Peiok du liburu ori ekarri?
C127 — Dites donc! Est-ce que Maialen sait que vous êtes ici?
Joskera > Galdera perpausak > Bai-ala-ezkako galderak
NAZI:
Errazu! Maialenek badaki or zarela?
C128 — Combien de chiens avez-vous dit qu'ils vous ont mordu?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak & jokatuak
NAZI:
Zenbat xakurrek kosk egin dizutela erran duzu?
C129 — Pourquoi croyez-vous que je suis venu à pied?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak & jokatuak
NAZI:
Zergatik uste duzu oñez etorri naizela?
C130 — Quel mauvais temps!
Joskera > Harridura perpausak
NAZI:
Ze eguraldi txarra!
C131 — Qu'est ce que vous pouvez dire comme bêtises!
Joskera > Harridura perpausak
NAZI:
Zenbat zozokeri erraten duzun!
C132 — Ah, ce que votre voiture est grande!
Joskera > Harridura perpausak
NAZI:
Zeiñ aundia den zure autoa!
C133 — Combien de livres a lu Beñat!
Joskera > Harridura perpausak
NAZI:
Zenbat liburu irakurri duzu?
C134 — (Si vous ne savez pas quoi faire de ces lettres,) vous n'avez qu'à les envoyer par la poste.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
NAZI:
Ezpadakizu gutun oiekin zer egin, bidal postatik.
C135 — Vous n'avez qu'à me donner les bonbons.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
NAZI:
Aski duzu neri ematea gosokiak.
C136 — J'aime les pommes.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
NAZI:
Sagarrak maite ditut.
C137 — J'aime manger les pommes.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
NAZI:
Maite dut sagarrak jatea.
C138 — Les poires aussi, j'aime les cueillir de l'arbre.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
NAZI:
Udareak ere maite dut zuaitzetik biltzea.
C139 — Où sont les livres que je vous avais dit d'apporter?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
NAZI:
Nun dira ekartzeko erran nizun liburuak?
C140 — Où sont les livres que je vous avais vu acheter?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
NAZI:
Liburu batzuk erosten ikusi zintudan. Non daude ba?
C141 — Qui sont les garçons à qui je vous ai demandé de dire la vérité?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
NAZI:
Erran nizun mutiko batzuei egia errateko. Non daude?
C142 — Beñat a dit qu'il fait froid dehors.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
NAZI:
Beñatek erran du kanpoan otz dela.
C143 — Beñat sait que c'est moi qui a mangé le pain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
NAZI:
Beñatek badaki nik dudala jan ogia.
C144 — Vous m'avez promis que vous finirez ce travail pour demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
NAZI:
Itz eman didazu lan ori biarko bukatuko zenuela.
C145 — Beñat m'a avoué qu'il a vu sa fille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
NAZI:
Beñatek aitortu dit bere alaba ikusi zuela.
C146 — Il semble que Beñat soit malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
NAZI:
Badirudi Beñat eri dela.
C147 — C'est vrai que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
NAZI:
Egia da eri naizela.
C148 — On voit bien que vous êtes fatigué.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
NAZI:
Ageri da unatua zarela.
C149 — J'ai peur que je sois malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
NAZI:
Uste dut eri naizela.
C150 — Maddi n'a pas dit qu'elle viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
NAZI:
Maddik eztu erran biar etorriko denik.
C151 — Je n'avais pas vu que Beñat était malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
NAZI:
Enuen ikusi Beñat eri zenik.
C152 — Je ne vous ai pas promis que je ferai ce travail pour demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
NAZI:
Eztizuet itzeman lan ori biarko egingo nuenik.
C153 — Il ne semble pas que Beñat soit malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
NAZI:
Eztut uste Beñat eri denik edo eztirudi Beñat eri denik.
C154 — Ce n'est pas vrai que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
NAZI:
Ezta egia eri naizenik.
C155 — Il ne paraît pas que vous êtes fatigué.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
NAZI:
Eztuzu unatua iduri.
C156 — Je ne sais pas si je partirai demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
NAZI:
Eztakit biar joango naizen.
C157 — Je crois que Beñat viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
NAZI:
Uste dut Beñat biar etorriko dela.
C158 — Je crains qu'il pleuve.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
NAZI:
Uste dut euria egingo duela.
C159 — Je doute que Beñat soit vraiment malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
NAZI:
Eztut uste Beñat zinez eri denik.
C160 — Je me réjouis que vous ayez fini.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
NAZI:
Pozten naiz bukatu baituzu.
C161 — Il est dommage qu'il pleuve.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
NAZI:
Pena da euria ari dela, ari duela.
C162 — Beñat s'étonne que vous ayez oublié son livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
NAZI:
Beñat arritzen da bere liburua antzi baituzu.
C163 — Je regrette que vous ayez pris mal à cause de moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
NAZI:
Pena iduritzen zait neregatik miñ artu duzula.
C164 — Beñat m'a dit qui a perdu l'argent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
NAZI:
Beñatek erran dit nok galdu duen dirua.
C165 — Je sais quand Beñat partira à Paris.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
NAZI:
Badakit noiz joango den Parisera Beñat.
C166 — Je ne sais pas pourquoi Maddi a menti à son père.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
NAZI:
Eztakit zergatik erran dion gezurra Maddik bere aitari.
C167 — Beñat m'a demandé où je travaillerai l'an prochain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
NAZI:
Beñatek galdetu dit non lan egingo dudan datorren urtean.
C168 — Beñat m'a demandé si je partais demain ou après-demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
NAZI:
Beñatek galdetu dit biar joango naizen ala etzi.
C169 — Je ne sais plus si c'est Beñat ou Maddi qui m'a donné ce livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
NAZI:
Eztakit geio Beñatek edo Maddik eman didan liburu ori.
C170 — J'ignore si c'est arrivé à Beñat ou à Maddi.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
NAZI:
Eztakit Maddiri ala Beñati gertatu zaion.
C171 — J'ignore si cela vous est, ou non, déjà arrivé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
NAZI:
Eztakit jadanik gertatu zaizun ori.
C172 — Beñat m'a demandé si je partais bien demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
NAZI:
Beñatek galdetu dit ea biar joango naizen erran bezala.
C173 — Je ne sais plus si Beñat m'a donné ou pas votre livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
NAZI:
Eztakit geio Beñatek zure liburua eman didan ala ez.
C174 — J'ignore si c'est arrivé à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
NAZI:
Eztakit Beñati gertatu zaion.
C175 — Beñat sait bien combien sont belles les montagnes du Pays Basque.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Harridura perpausak
NAZI:
Beñatek ongi daki ze ederrak diren Euskal Erriko mendiak.
C176 — Maddi m'a montré ce que vous travaillez bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Harridura perpausak
NAZI:
Maddik erakutsi dit zeiñ ongi lan egiten duzun.
C177 — Pierre voudrait que ce soit moi qui fasse ce travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
NAZI:
Pierrek nai luke lan ori nik egin dezadan.
C178 — Maddi préfère que je parte demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
NAZI:
Maddik naiago du biar joan nadin.
C179 — Nous ne voulons pas que Beñat reste avec nous.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
NAZI:
Eztugu nai Beñat gurekin egoterik.
C180 — Maddi a dit que nous entrions.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
NAZI:
Maddik sartzeko erran digu.
C181 — Je voulais que Beñat dise la vérité.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
NAZI:
Nai nuen Beñatek egia erran zezan.
C182 — Maddi avait dit que nous entrions.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
NAZI:
Maddik sartzeko erran tzigun.
C183 — Sa mère lui disait qu'il ne soit pas en retard à l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
NAZI:
Amak erraten tzion berandu ez iristeko eskolara.
C184 — Sa mère leur disait qu'ils ne soient pas en retard à l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
NAZI:
Bere amak erraten tzien eskolara ez berant iristeko.
C185 — L'espoir qu'un jour je trouverai du travail me donne du courage.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus osagarri izenlagunak
NAZI:
Egun batez lana atxemanen dudala pentsatzeak kuraia ematen dit.
C186 — Où sont les livres que je vous ai donnés ce matin?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Obj
NAZI:
Nun dira goiz untan eman dizkizudan liburuak?
C187 — Montrez-moi les enfants qui ont pleuré le plus.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Subjek
NAZI:
Erakuts geien negar egin duten aurrak.
C188 — Je connais le vendeur qui vous a menti.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Subjek
NAZI:
Ezagutzen dut gezurra erran dizun saltzailea.
C189 — Je connais la femme à qui vous avez menti.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
NAZI:
Gezurra erran diozun emaztea ezagutzen dut.
C190 — Je connais quelqu'un à qui de tels livres plaisent beaucoup.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
NAZI:
Olako liburuak añitz maite dituen norbeit ezagutzen dut.
C191 — Je parle souvent avec des personnes à qui les vieux films plaisent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
NAZI:
Film zaarrak maite dituzten jendearekin maiz mintzo naiz.
C192 — La maison où votre père est né a été mise en vente.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ines
NAZI:
Zure aita sortu zen etxea salgai eman dute.
C193 — Beñat a nié le crime dont vous l'avez accusé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Inst
NAZI:
Beñatek leporatu diozun krimena ukatu du.
C194 — Montrez-moi le balcon d'où vous avez sauté.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ablat
NAZI:
Erakuts zein balkoitik salto egin duzun.
C195 — Je connais la personne dont vous avez oublié le nom.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Gen
NAZI:
Izena aantzi duzun pertsona ezagutzen dut.
C196 — Cela est arrivé à la femme avec qui je vis.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Soz
NAZI:
Nerekin bizi den andreari gertatu zaio ori.
C197 — Vous êtes parti à Paris avec le compagnon avec qui vous vivez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Soz
NAZI:
Zurekin bizi den lagunarekin joan zara Parisera.
C198 — Ce que vous avez dit m'a étonné.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Obj
NAZI:
Erran duzunak arritu nau.
C199 — Nous ne faisons pas confiance à ceux qui disent de tels mensonges.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Subjek
NAZI:
Olako gezurrak erraten dituztenekin ez gare fidatzen.
C200 — Là où j'habite il n'y a pas d'oiseau.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Ines
NAZI:
Bizi naizen tokian txoririk ezta.
C201 — Beñat vient d'où Maddi travaille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Ines
NAZI:
Beñat Maddiren lantokitik dator.
C202 — Où sont les livres que je vous avais dit d'amener?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
NAZI:
Nun dira ekartzeko erran nizun liburuak?
C203 — Qui sont les enfants que vous m'avez demander d'aider?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
NAZI:
Gauza bera da. Nik bi esalditan emango nuke. Errango nuke: erran didazu aur batzuk laguntzeko, nun dira aur oiek?
C204 — Qui me connait sait que je ne mens pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
NAZI:
Ezautzen nautenek badakite eztudala gezurrik erraten.
C205 — Où je suis né, là je trouve la paix.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
NAZI:
Sortu naizen tokian bakea atxematen dut.
C206 — Quoi que vous fassiez, faites-le bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
NAZI:
Edozer eginta ere, ongi egizu.
C207 — Où que vous alliez, là-bas j'irai.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
NAZI:
Joango zaren tokira joango naiz, edozeiñ izanta ere.
C208 — Beñat est plus grand que moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
NAZI:
Beñat ni baiño aundiagoa da.
C209 — J'ai lu plus de livres que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
NAZI:
Beñatek baiño liburu geiago irakurri dut.
C210 — Beñat est moins riche que moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
NAZI:
Beñat ezta ni bezain aberatsa.
C211 — Je gagne moins d'argent que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
NAZI:
Beñatek baño diru guttiago irabazten dut.
C212 — Je mange plus de pommes que vous de poires.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
NAZI:
Sagar geio jaten dut zuk udareak baiño.
C213 — Vous buvez plus d'eau que moi de vin.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
NAZI:
Zuk ur geio edaten duzu nik arnoa baiño.
C214 — Je préfère donner cet argent à Maddi qu'à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
NAZI:
Naiago dut diru ori Maddiri eman Beñati baño.
C215 — Je dépense plus que je ne gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
NAZI:
Irabazten dudana baino geiago xautzen dut.
C219 — Il m'est arrivé plus d'accidents qu'à vous.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
NAZI:
Zuk bezainbat ixtripu ukan dut.
C216 — Je suis aussi petit que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
NAZI:
Beñat bezain ttikia naiz.
C217 — Je gagne autant d'argent que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
NAZI:
Beñatek bezainbat diru irabazten dut.
C218 — Je mange autant de pommes que Beñat de poires.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
NAZI:
Beñatek jaten dituen udareak bezainbat sagar jaten dut.
C220 — Je dépense autant que je gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
NAZI:
Irabazten dudana bezainbat xautzen dut.
C221 — Plus je travaille, plus je me fatigue.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
NAZI:
Zenbat eta geio lan egin, orduan ta geio unatzen naiz.
C222 — Plus je travaille, et moins je gagne!
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
NAZI:
Zenbat eta geio lan egin orduan eta guttiago irabazten dut.
C223 — Moins je travaille, mieux je dors.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
NAZI:
Zenbat eta guttiago lan egin orduan eta obe egiten dut lo.
C224 — Les choses vont de plus en plus mal.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
NAZI:
Gauzak gero eta okerrago daude.
C225 — Je ferai comme Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
NAZI:
Beñatek bezala egingo dut.
C226 — J'ai menti à Maddi comme à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
NAZI:
Maddiri gezurra erran diot Beñati bezalaxe.
C227 — Faites ce travail comme je vous l'ai dit.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
NAZI:
Egizu lan ori erran dizudan bezala.
C228 — J'aime tant les pommes, que j'en mange tous les jours trois.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
NAZI:
Sagarrak ain ditut maite egunero iru jaten baititut.
C229 — Beñat travaille si bien, que tout le monde l'admire.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
NAZI:
Beñatek aiñ ongi egiten du lan, denek goresten baitute.
C230 — Beñat gagne tant d'argent qu'il ne sait pas quoi en faire.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
NAZI:
Beñatek ainbeste diru irabazten du, ezpaitaki zer egin.
C231 — Cette maison est si belle que tout le monde veut l'acheter.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
NAZI:
Etxe au ain da ederra, denek erosi nai baitute.
C232 — Je ne savais pas que Bayonne était si grand.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
NAZI:
Enakien Baiona aiñ aundia zenik.
C233 — Beñat sait-il quand le casino de Biarritz a été construit?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
NAZI:
Beñatek ba al daki noiz eraiki zuten Miarritzeko kasinoa?
C234 — Ce matin je me suis souvenu que Beñat viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
NAZI:
Goiz untan oroitu naiz Beñat biar etorriko dela.
C235 — Hier Beñat m'a demandé où je serai aujourd'hui.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
NAZI:
Atzo Beñatek galdetu zidan gaur non egongo nintzen.
C236 — Je veux que Beñat se taise.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
NAZI:
Nai dut Beñat ixil dadin.
C237 — A ce moment, j'aurais voulu que Beñat vienne tout de suite.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
NAZI:
Momentu ortan Beñat segidan etortzea eskertuko nukeen.
C238 — Je voulais que tout le monde le sache.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
NAZI:
Nai nuen denek jakin zezaten.
C239 — Souhaiteriez-vous que cela arrive?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
NAZI:
Naiko al tzenuke ori gertatzerik?
C240 — Quand il fait beau, je vais au travail à pied.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
NAZI:
Eguraldi ederra delarik, oñez joaten naiz lanera.
C241 — Nous vous rendrons l'argent quand vous retournez de Paris.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
NAZI:
Dirua Parisetik itzuliko zarelarik emango dizugu.
C242 — Depuis que je vis à Bayonne je ne vois plus ma famille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
NAZI:
Baionan bizi naizenetik familia eztut geio ikusten.
C243 — Tant que je travaillerai pour vous, je gagnerai bien ma vie.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
NAZI:
Zuretzat lan egingo dudano, ongi irabaziko dut.
C244 — Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai téléphoné à ma mère.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
NAZI:
Berria jakin orduko, ama deitu nuen.
C245 — Après que Beñat est parti, tout le monde se mit à chanter.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
NAZI:
Beñat joan ondoren denak kantuz asi ziren.
C246 — Finissez ce travail, avant que Beñat ne rentre du marché.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
NAZI:
Lan ori buka zazu Beñat merkatutik sartu aintzin.
C247 — Nous prendrons la route dès qu'il aura cessé de pleuvoir.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
NAZI:
Euria gelditu orduko, abiatuko gare.
C248 — Dites-le-lui, aussitôt que vous le verrez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
NAZI:
Ikusi bezain fite, erraiozu.
C249 — Je suis au lit, parce que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
NAZI:
Oean nago, eri naizelako.
C250 — Il a plu, car le sol est mouillé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
NAZI:
Euria egin du, lurra bustia baita.
C251 — Ne vous mariez pas avec Beñat parce qu'il est riche, mais parce que vous l'aimez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
NAZI:
Etzaitela Beñatekin ezkon aberatsa delako, maite duzulako baizik.
C252 — Je ne partirai pas à Paris la semaine prochaine, car on annonce une grève de trains.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
NAZI:
Eldu den astean enaiz Parisera joanen, trenen greba izanen baita.
C253 — Puisque vous savez l'anglais, traduisez-moi ce texte.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
NAZI:
Inglesa baitakizu, itzul testu ori.
C254 — Du moment que vous le dites, je vous crois.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
NAZI:
Erraten baituzu, sinesten tzaitut.
C255 — Si j'étais plus riche, j'habiterais au bord de la mer.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
NAZI:
Aberatsago banintz, itsasbazterrean biziko nintzateke.
C256 — Si j'avais 10 ans de moins, j'achèterais une nouvelle maison.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
NAZI:
Amar urte guttiago banitu, etxe berria erosiko nuke.
C257 — Si les Allemands avaient gagné la guerre, beaucoup d'hommes seraient partis de France.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
NAZI:
Alemanek gerla irabazi balute, gizon añitz joanak izango litaizke Frantziatik.
C258 — Demain j'irai au travail à pied, à moins que je trouve un autobus.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
NAZI:
Biar oiñez joango naiz lanera, salbu autobusik atxematen badut.
C259 — Je n'irai à pied que s'il ne pleut pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
NAZI:
Oñez joanen naiz euririk ezpada soilik.
C260 — Même si j'étais plus riche, je ferais le même travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
NAZI:
Aberatsago banintz ere, lan berean segituko nuke.
C261 — Bien que je sois très malade, je finirai ce travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
NAZI:
Biziki eri banaiz ere, lan ori bukatuko dut.
C262 — Qui que ce soit qui vous l'a dit, c'est un menteur.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
NAZI:
Eztakit nok erran dizun ori baiña gezurtia da.
C263 — Où que vous soyez, je vous retrouverais.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
NAZI:
Eztakit non tzauden, baiña atxemanen tzaitut.
C264 — J'ai acheté ce livre afin de vous l'offrir.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
NAZI:
Liburu ori erosi dut zuri eskaintzeko.
C265 — Vous m'avez appelé pour me donner de l'argent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
NAZI:
Deitu nauzu dirua emateko.
C266 — C'est pour vous connaître que je suis venu jusqu'ici.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
NAZI:
Zu ezautzeko etorri naiz onaño.
C267 — Je vais acheter du pain.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
NAZI:
Ogia erosiko dut edo ogia erostera noa.
C268 — Ils vont visiter les enfants.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
NAZI:
Aurrak bixitatzera joanen dira.
C269 — Peio est venu me voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
NAZI:
Peio nere ikustera etorri da.
C270 — Te voir ici m'étonne.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
NAZI:
Arritzen naiz zu emen ikusteaz.
C271 — Laisser seuls les enfants me fait peur.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
NAZI:
Aurrak bakarrik uzteak beldurtzen nau.
C272 — Le voir déguisé me fait rire.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
NAZI:
Bera mozorrotua ikusteak irri eginarazten dit.
C273 — J'ai commencé à écrire une lettre.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
NAZI:
Gutun bat idazten asi naiz.
C274 — J'ai fini de ramasser les feuilles.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
NAZI:
Ostoak biltzea bukatu dut.
C275 — J'ai continué à manger des pommes le matin.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
NAZI:
Segitu dut goizean sagarrak jaten.
C276 — Je me suis efforcé de lire votre livre.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
NAZI:
Zure liburua irakurtzeko indarra egin dut.
C277 — J'ai arrêté de boire du vin pendant les repas.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
NAZI:
Baztaritan eztut geio arnorik edaten.
C278 — J'ai cessé de fumer.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
NAZI:
Erretzeari utzi diot.
C279 — Je me suis mis à lire des livres d'histoire.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
NAZI:
Ixtoriako liburuak irakurtzen asi naiz.
C280 — Je suis en train de lacer mes chaussures.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
NAZI:
Zapatak lotzen ari naiz.
C281 — J'ai pris l'habitude de lire des livres en basque.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
NAZI:
Euskarazko liburuak irakurtzeko usaia artu dut.
C282 — Je vous ai vu prendre deux livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
NAZI:
Ikusi zaitut bi liburu artzen.
C283 — Je vous ai entendu dire ces mots.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
NAZI:
Itz oriek erraten aitu zaitut.
C284 — Je vous ai senti vous approcher de moi.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
NAZI:
Nigandik urbiltzen sentitu zaitut.
C285 — Les hommes savent réparer les voitures.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
NAZI:
Gizonek autoak antolatzen dakite.
C286 — J'ai oublié d'apporter vos livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
NAZI:
Zure liburuak ekartzea aantzi dut.
C287 — J'ai oublié par où on va chez vous.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
NAZI:
Antzi dut nundik joaten den zure etxera.
C288 — Je vous apprendrai á parler espagnol.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
NAZI:
Erakatsiko dizut españolez mintzatzen.
C289 — Je sais où dormir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
NAZI:
Badakit nun lo egin.
C290 — J'ai appris à lire à dix ans.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
NAZI:
Amar urterekin ikasi nuen irakurtzen.
C291 — Je vous propose d'acheter tous mes livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
NAZI:
Nere liburu guziak erostea proposatzen dizut.
C292 — Je vous ai demandé de me rapporter tous mes jouets.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
NAZI:
Jostailu guziak ekartzeko eskatu dizut.
C293 — Vous m'avez ordonné d'acheter trois livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
NAZI:
Iru liburu erosteko agindu didazu.
C294 — Vous m'avez autorisé à prendre votre voiture.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
NAZI:
Zure autoa artzeko baimena eman didazu.
C295 — Vous m'avez interdit de prendre votre voiture.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
NAZI:
Zure autoa artzea debekatu didazu.
C296 — Vous m'avez obligé à venir à pied.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
NAZI:
Oñez etortzera beartu nauzu.
C297 — Vous m'avez empêché d'entrer dans l'école.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
NAZI:
Enauzu eskolan sartzen utzi.
C298 — Vous m'avez aidé à apprendre à conduire les camions.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
NAZI:
Lagundu nauzu kamioia gidatzen ikasten.
C299 — Vous m'avez laissé épouser votre fille.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
NAZI:
Utzi nauzu zure alabarekin ezkontzen.
C300 — Je dois aller à Paris.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
NAZI:
Parisera joan bear dut.
C301 — Je dois parler à Peio.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
NAZI:
Peiorekin mintzatu bear dut.
C302 — Je dois vous voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
NAZI:
Ikusi bear zaitut.
C303 — Je veux vous voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
NAZI:
Ikusiko zaitut.
C304 — Peio veut que je vous voie.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
NAZI:
Peiok nai du ikus zaitzadan.
C305 — Je veux aller à Paris.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
NAZI:
Parisera joango naiz.
C306 — Je veux parler à Maialen.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
NAZI:
Maialenekin mintzatuko naiz.
C307 — Nous devons tous mourir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
NAZI:
Denok il bear dugu.
C308 — Je ne mange que des pommes.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
NAZI:
Sagarrak bertzerik eztitut jaten.
C309 — Je ne parle qu'avec Peio.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
NAZI:
Peiorekin baizik enaiz mintzo.
C310 — Je n'aime que vous.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
NAZI:
Zu besteik etzaitut maite.
C311 — Peio m'a fait venir à pied.
Joskera > Aditz kausatiboak
NAZI:
Peiok oiñez etorrarazi nau.
C312 — Vos parents vous ont fait apprendre l'anglais.
Joskera > Aditz kausatiboak
NAZI:
Zure gurasoek inglesa ikasarazi dizute.
C313 — Je vous ferai donner votre argent aux pauvres.
Joskera > Aditz kausatiboak
NAZI:
Zure dirua pobreei emanaraziko dizut.
C314 — Vous me faites rire.
Joskera > Aditz kausatiboak
NAZI:
Irri eginarazten didazu.
C315 — Comment vit-on dans les grandes villes?
Joskera > Inpertsonalak
NAZI:
Nolakoa da bizia iri aundietan?
C316 — Par oú va-t-on à Hasparren?
Joskera > Inpertsonalak
NAZI:
Nundik joaten da Hazparnera?
C317 — On parle en quelle langue dans cette ville?
Joskera > Inpertsonalak
NAZI:
Zoiñ izkuntza mintzo da erri untan?
C318 — On dit que vous avez été malade.
Joskera > Inpertsonalak
NAZI:
Eri izan omen zare.
C319 — On m'a volé ma voiture cette nuit.
Joskera > Inpertsonalak
NAZI:
Gau ontan autoa ebatsi didate.
C320 — On me parle toujours comme si j'étais un enfant.
Joskera > Inpertsonalakk
NAZI:
Beti aurra banintz bezala itz egiten dit jendeak.
C321 — On a téléphoné pendant votre absence.
Joskera > Inpertsonalak
NAZI:
Or etziñen bitartean norbeitek deitu du.
C322 — On a enlevé les ordures de la rue.
Joskera > Inpertsonalak
NAZI:
Karrikatik ondakiñak kendu dituzte.
C323 — Lá-bas aussi on parle basque.
Joskera > Inpertsonalak
NAZI:
An ere euskaraz mintzo dira.
D1 — J'ai apporté le livre pour l'homme.
MFON > Hiatoa > _u+a
NAZI:
Liburua ekarri dut gizonarentzat.
D2 — Beñat a dû acheter le maïs au marché.
MFON > Hiatoa > _o+a
NAZI:
Beñatek artoa merkatuan erosi du doaike.
D3 — Je voulais que Maialen boive le lait.
MFON > Hiatoa > _e+a
NAZI:
Nai nuen Maialenek esnea edan zezan.
D4 — Beñat sait que c'est moi qui a mangé le pain.
MFON > Hiatoa > _i+a
NAZI:
Beñatek badaki nik dudala jan ogia.
D5 — Beñat m'a avoué qu'il a vu sa fille.
MFON > Hiatoa > _a+a
NAZI:
Beñatek aitortu dit bere alaba ikusi zuela.
F1 — J'ai changé de vitesse.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
NAZI:
 
F2 — L'avion est en retard.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
NAZI:
 
F3 — Vous devez prendre des vitamines.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
NAZI:
 
F4 — Ils ont acheté une belle villa à Monaco.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
NAZI:
 
F5 — Je n'aime pas les haricots verts.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
NAZI:
 
F6 — J'ai acheté des endives.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
NAZI:
 
F7 — Je ne sais pas où est la prise.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
NAZI:
 
F8 — Je préfère le gaz pour chauffer la maison.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
NAZI:
 
F9 — Il a de l'arthrose.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
NAZI:
 
F10 — Quel bazar dans cette maison!
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
NAZI:
 
F11 — Ils doivent m'opérer de la vésicule.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
NAZI:
 
F12 — Ils ont installé une grande usine.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
NAZI:
 
F13 — J'ai mis les papiers dans le casier.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
NAZI:
 
F14 — Il faut changer la zinguerie du toit.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
NAZI:
 
F15 — Nous avons ramassé la luzerne.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
NAZI:
 
F16 — Le garage est fermé.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
NAZI:
 
F17 — J'ai acheté deux pyjamas.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
NAZI:
 
F18 — Mets la viande dans le congélateur.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
NAZI:
 
F19 — Le chauffage s'est arrêté.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
NAZI:
 
F20 — C'est très fragile.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
NAZI:
 
F21 — Ils ont fait venir un géomètre.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
NAZI:
 
F22 — Je préfère la chirurgie.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
NAZI:
 
F23 — J'aime beaucoup les légumes.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
NAZI:
 
F24 — J'ai manqué l'autobus.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
NAZI:
 
F25 — J'ai perdu mes lunettes.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
NAZI:
 
F26 — Les ouvriers sortaient de l'usine.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
NAZI:
 
F27 — Le chirurgien est arrivé.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
NAZI:
 
F28 — C'est un bon entrepreneur.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
NAZI:
 
F29 — Mon fils joue dans un grand club.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
NAZI:
 
F30 — Mon fils fait du surf.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
NAZI:
 
F31 — Nous sommes allés au pub à pied.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
NAZI:
 
F32 — Sa belle-soeur est malade.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
NAZI:
 
F33 — J'ai acheté des T-shirts pour les enfants.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
NAZI:
 
F34 — Cette voiture a un moteur neuf.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
NAZI:
 
F35 — Il y a beaucoup d'Anglais cette année.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
NAZI:
 
F36 — J'aime beaucoup les endives.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
NAZI:
 
F37 — Le sergent est très sympathique.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
NAZI:
 
F38 — Les gendarmes sont venus.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
NAZI:
 
F39 — L'ampoule est cassée.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
NAZI:
 
F40 — Donnez-moi une tranche de viande.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
NAZI:
 
F41 — Je n'aime pas les conserves.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
NAZI:
 
F42 — Ils ont appelé les pompiers.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
NAZI:
 
F43 — Il n'a pas de conscience.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
NAZI:
 
F44 — Il est content.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
NAZI:
 
F45 — La blessure s'est infectée.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
NAZI:
 
F46 — J'ai appelé un infirmier.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
NAZI:
 
F47 — C'est intéressant.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
NAZI:
 
F48 — Ils mettent des radars partout.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
NAZI:
 
F49 — Le radiateur est froid.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
NAZI:
 
F50 — Le robinet est cassé.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
NAZI:
 
F51 — Il y a des rubans autour du paquet.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
NAZI:
 
F52 — J'ai dû écrire un nouveau rapport.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
NAZI:
 
F53 — J'ai acheté un slip pour le petit voisin.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
NAZI:
 
F54 — Il faut respecter les stops.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
NAZI:
 
F55 — Il aime tous les sports.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
NAZI:
 
F56 — Les stocks sont vides.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
NAZI:
 
F57 — Un nouveau stop.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
NAZI:
 
F58 — Une écharpe.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
NAZI:
 
F59 — Un cube rouge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
NAZI:
 
F60 — Le meilleur rhum.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
NAZI:
 
F61 — Une cassette.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
NAZI:
 
F62 — Un plat chaud.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
NAZI:
 
F63 — Un tricot bleu.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
NAZI:
 
F64 — Un code secret.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
NAZI:
 
F65 — Une panne de plus.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
NAZI:
 
F66 — J'ai acheté une nouvelle canne.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
NAZI:
 
F67 — Le vieux plastic.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
NAZI:
 
F68 — Une digue nouvelle.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
NAZI:
 
F69 — Je dois aller à la casse.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
NAZI:
 
F70 — Où est la fosse?
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
NAZI:
 
F71 — Ils ont loué une loge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
NAZI:
 
F72 — J'ai acheté un tricot beige.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
NAZI:
 
F73 — C'est un Belge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
NAZI:
 
F74 — Deux tranches.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
NAZI:
 
F75 — La selle de cheval.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
NAZI:
 
F76 — Une casserole d'eau.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
NAZI:
 
F77 — En deuxième file.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
NAZI:
 
F78 — Je suis allé au bal.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
NAZI:
 
F79 — Le col de la chemise est sale.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
NAZI:
 
F80 — J'aime le chou.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F81 — Passez-moi le sel.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F82 — J'ai mis le livre sur la table.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F83 — Il s'est inquiété / fâché.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F84 — Le petit chien est content.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F85 — Une grosse souris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F86 — Ce gros chien est à moi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F87 — Il est sorti de son petit coin.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F88 — La corde s'est cassée.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F89 — Cet homme est bête.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F90 — Xuka mintzo da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F91 — Sua piztu dute.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F92 — Zura moztu dute.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F93 — Zama bizkarrean harturik.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F94 — Samur da aitatxi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F95 — Xamarra soinean du.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F96 — Asuna.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F97 — Axuanta.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F98 — Emazu hori.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F99 — Ez dira kexu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F100 — Egin dezakezu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F101 — Gure erresuma.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F102 — Xingarra.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F103 — Zin egiten dut egia dela.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F104 — Sinetsi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F105 — Hasi naiz.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F106 — Hazi nauzu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F107 — Maxina.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F108 — Arraxina.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F109 — Ikasi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F110 — Irabazi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
NAZI:
 
F111 — Il a un cœur très dur.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
NAZI:
 
F112 — Les agneaux se sont échappés.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
NAZI:
 
F113 — Tu as les cheveux très courts.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
NAZI:
 
F114 — Les ciseaux sont aiguisés.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
NAZI:
 
F115 — Tenez ce livre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
NAZI:
 
F116 — Je l'ai volé.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
NAZI:
 
F117 — Il a neuf ans.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
NAZI:
 
F118 — Zure hitzak ere hitsak.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
NAZI:
 
F119 — Itsasoa itsusi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
NAZI:
 
F120 — Etxe hetsia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
NAZI:
 
F121 — Etzi ez dut etsituko.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
NAZI:
 
F122 — Le voisin est mort depuis longtemps.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
NAZI:
 
F123 — Au bout de mille années.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
NAZI:
 
F124 — J'ai marché à pied.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
NAZI:
 
F125 — Quel orgueil!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
NAZI:
 
F126 — Ttette pullita.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
NAZI:
 
F127 — Llabur.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
NAZI:
 
F128 — Miñiñi bello da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
NAZI:
 
F129 — Une pierre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
NAZI:
 
F130 — Votre enfant.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
NAZI:
 
F131 — Là-bas.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
NAZI:
 
F132 — Herritik joan da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
NAZI:
 
F133 — Hamar urte ditut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
NAZI:
 
F134 — Hor da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
NAZI:
 
F135 — Lit.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
NAZI:
 
F136 — Table.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
NAZI:
 
F137 — Vouloir.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
NAZI:
 
F138 — Behi bat ikusi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
NAZI:
 
F139 — Ahantzi zaitut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
NAZI:
 
F140 — Mihia ahoan atxik.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
NAZI:
 
F141 — Prêtre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
 
F142 — Corps.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
 
F143 — Allumer.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
 
F144 — Phitz argia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
          Ez da audiorik
F145 — Aphoa da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
 
F146 — Chemise.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
 
F147 — Cracher.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
 
F148 — Artho berria.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
 
F149 — Urthe.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
 
F150 — Thindua.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
 
F151 — Une fumée noire.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
 
F152 — Porter.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
 
F153 — Khuia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
 
F154 — Lekhu eder bat.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
NAZI:
 
F155 — C'est vous qui avez brûlé les livres.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
NAZI:
 
F156 — Vous aussi avez de tels livres.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
NAZI:
 
F157 — La ville de Bayonne.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
NAZI:
 
F158 — Le rire de Beñat.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
NAZI:
 
F159 — L'eau est froide.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
NAZI:
 
F160 — La noisette est pourrie.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
NAZI:
 
F173 — Je veux de l'eau chaude.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
NAZI:
 
F174 — J'ai acheté du bois bon marché.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
NAZI:
 
F175 — Qui est entré?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
NAZI:
 
F176 — Qu'est-ce qui est arrivé ?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
NAZI:
 
F161 — C'est sacré.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
NAZI:
 
F162 — C'est du sucre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
NAZI:
 
F163 — C'est un secret.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
NAZI:
 
F164 — Il est gris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
NAZI:
 
F165 — Le train est en retard.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
NAZI:
 
F166 — Il est très apprécié.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
NAZI:
 
F167 — Je l'ai pris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
NAZI:
 
F168 — La glace a fondu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
NAZI:
 
F169 — Le charpentier est venu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
NAZI:
 
F170 — J'aime les abeilles.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
NAZI:
 
F171 — Erna!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
NAZI:
 
F172 — Berma hor!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
NAZI:
 
F177 — Qui l'a dit?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
NAZI:
 
F178 — Zerk pentsarazten dautzu hori?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
NAZI: