Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B130 — Si ce jour là je vous avais offert de l'or, à moi aussi vous m'auriez parlé d'une autre manière.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
ESHEN:
Egun artan ofreitu baninduzu urria, mintzatuko ziñen bertze manera batian.
JABI:
Egun artan urria ekarri bazintudan, beste gisa batian mintzatuko zinen.
MADON:
Nik ofreitu bazindu(t) urria, difenki mintzatuko ziñen ondotik.
LOUSEN:
Egun artan urrea eskeini baninduzu, mintzatuko nitzen bertze manera batez.
GERBAR:
Egün hartan ürhe eskentü baneizü, eni ee mintzatüko zineitan beste manea bateta.
XALEZ:
Urria itzeman tzinuten eun artan eni re mintzatu bazinezte bertze manera batian.
ANIZ:
Egun hortan ofreitu banautzu urrea zuri, beste molde'atian mintzatuko zinen.
MAIHE:
Egun artan urrea eskeini banautzun, neri ere beste modu batean mintzatuko zintazken.
BELU:
Egun hartan urrea ofreitu banautzun, eni ere beste gisalat mintzatuko zinen.
REES:
Eskentü baneizün ürrhe, beste gisa mintzatüko zinen.
PIEPA:
Eni ee elhestatüko zinen beste manea batez, egün hartan ekharri baneizün ürrhe.
PIEGE:
Egun oietan urrea eskaiñi bazintudan, bertze gisa bat mintzatuko zinen neri.
JOBAN:
Egun ortan ofreitu izan banauzu urrea, obeki mintzatuko zinen neri.
ADBAR:
Eskentü banaizün ürrhe egün hartan, eni ere mintzatüko zinen bestenaz.
XLEAHA:
Egun artan eskaini banauzun urrea, eni ere mintzatuko zinen beste manera batez.
JEDON:
Eun artan urrea ofreitu bazintu, mintzatuko ninduzun bertze gisa batez.
RAZI:
Egun artan urrea eskaiñi banizun, zuk ere bertze modu batez mintzatuko zenidan.
YOSAN:
Egün hartan hürre eskentü baneizün, eni e mintzatuüko zinen beste manea bateta.
PIMUS:
Egün hartan ürrhia eskentü baneizün, eni ee beste gisa batez mintzatüko zinateke.
GRAAR:
Egun hortan urrea proposatu balin banautzun, eni ere beste molde batean mintzatuko zinen.
XALAI:
Egun artan urrea eskaini banautzun, beste molde batez mintzatuko zinen enekin.
KOBA:
Egun artan eskaini banizun urrea, beste manera batean mintzatuko zinen.
MOBA:
Egun artan eman banizu urra, eni ere beste manera batez mintzatuko zinen.
BERLA:
Egun ortan urrea eskaini banizun, beste gisan mintzatuko nizaizun.
MIMU:
Eun hartan urrea ofreitu banizun, eni ere beste molde batian mintzatuko zenidazun.
KADO:
Egun ortan zuri eman balin banuen urria, mintzatuko ziñen niri beste maneraz.
EHI:
Egun ortan urrea eskaini banizu, beste molde batez itz eginen zenidan.
MAAL:
Egün hartan ürre ekharri baneizien, beste gisaz eni mintzatüko zinden.
SEAI:
Egun hortan urrea eskaini banautzu, eni ere beste manera batean mintzatuko zinen.
XAAN:
Egun artan urrea oparitu izan banizu, niri ere beste molde batez itz eginen zenidan.
XABAI:
Egun artan urrea eskeini banizun, beste molde batez itz egingo zinatazun.
LAUSA:
Egun ortan urrea oparitu bazinu niri, niri ere beste modu batean itz eginen zinuke.
ANHAZ:
Egun ortan urrea eskaini banizun, eni ere difeentki mintzatuko ziñatekeen.
IOSEN:
Egun artan nik ere urre oparitu banizun, beste manera batez mintzatuko zenidan.
BEDO:
Egun ortan urrea oparitu ema zinuen neri ere obekio mintzatuko zinen.
MAIAZ:
Egun artan oparitu banizu urrea, neri ere beste manera batean itz egingo zenidake.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditzez osatzeko galdatuz: B130-OHAR
NAZI:
Egun artan urrea eskaini banizu, neri ere bertze modu batera itz egingo zenidakeen.
AKAN:
Egun ortan urrea ekarri banizun, neri ere beste manera batez mintzatuko zenidan.
EHEN:
Egun ortan urrea eman banizun, neri ere beste manera batez mintzatuko zenidan.
PABA:
Egun orretan urrea ekarri balin banuen, neri ere beste manera batez mintzoko zinen.
JOAI:
Egun ortan urria eskeini banauzien, eni ere beste nolazpait mintzatuko zinezten.
PANZI:
Egun ortan urrea oparitu baldin banizun, neri ere beste manera batez itz egingo zenidake.
JOSA:
Egun ortan urrea oparitu banizu, neri ere beste manera batez itz eginen zenidan.
LUIDO:
Egun artan urrea oparitu banizun, beste manera batez itz egingo zenidan.
MAIE:
Egun artan urrea eskaina banizun, zuk ere desberdinki mintzatuko nitzaizun.
NAMAU:
Egün hartan ofritü banaizien ürhia, eni e beste gisaz mintzatüko zinden.
IBA:
Egun ortan urrea oparitu banizun, beste molde batez mintzatuko zinen enekin.
KABA:
Egun artan urrea eman banizun, neri ere beste molde batez mintzatuko ninduzun.
PEOLO:
Egün hortan nik e urre ekharri banin, eni erre beste maner batez hitz egin zünüke.
JOAINH:
Egun ortan urrea oparitu bazintuten, neri ere beste manera batez itz egingo ninduzun.
GORBA:
Egun artan urrea eskaini banizun, neri ere beste manera batez mintzatuko zenidan.
ABE:
Egun ortan eskaini banizun urrea, eni ere beste molde batian arituko zinen.
AIBA:
Egun artan urrea oparitu baldin banizun, neri ere beste manera batez mintzatuko zinen.
XILA:
Egün hartan nik zui ofritü banü ürhia, eni e mintzatüko zünin beste manera bataz.
ALAZI:
Egun ortan urrea eskaiñi banizuen, beste manera batez itz egingo zenidaketen.
MIMI:
Egun ortan urrea oparitu banizun, beste molde batez nirekin izketan arituko zinen.
KAU:
Egun artan urrea eskaini bazinaazu, bertze gisa baterat mintzatuko zinen eni.
IBAI:
Egun artan urrea oparitu banizun, neri ere beste molde batez mintzatuko zinen.
MAILA:
Egün hortan ürre eman banin, eni e beste maneaz elhestatüko zinden.